สินเชื่อ ‘ธนาคารออมสิน’

 

สินเชื่อ ‘ธนาคารออมสิน’

เอาใจวัยเกษียณ! ให้คุณมีรายได้รายเดือนอีกครั้งกับสินเชื่อผู้สูงอายุแบบใหม่ที่ช่วยให้คุณได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสุขกาย
สบายใจ เหมือนเต้นรำในฟลอร์ชีวิตอีกครั้ง…ด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) ที่จะเปลี่ยนบ้าน

ปลอดหนี้ของคุณเป็นเงินสด สูงสุดถึง 10 ล้านบาทโอกาสมาถึงแล้วกับผู้สูงอายุทุกคนที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 60-80 ปี
สินเชื่อที่เข้าใจผู้สูงอายุ โดยใช้หลักประกันเป็นที่ดินพร้อมบ้าน หรือห้องชุดที่เป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้และมีชื่ออยู่ในทะเบียน

บ้านตลอดอายุสัญญากู้เงิน ระยะเวลาจ่ายเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี เมื่อธนาคารจ่ายเงินครบวงเงินตามสัญญาแล้ว ผู้กู้วัยเกษียณ
ยังสามารถอาศัยในบ้านต่อไปได้ แต่ธนาคารจะหยุดจ่ายเงินรายเดือนและคิดดอกเบี้ย จนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้ปิดบัญชี


ผู้กู้สามารถเลือกที่จะไถ่ถอนคืน หรือยื่นกู้เพิ่มเติมได้ หากผู้กู้เสียชีวิต ธนาคารจะให้สิทธิ์ทายาท/ผู้จัดการมรดกในการไถ่ถอนบ้านคืน
หรือหากไม่ต้องการไถ่ถอน ธนาคารจะนำไปขายทอดตลาดและหากมีเงินเหลือจากชำระหนี้ จะคืนส่วนต่างให้กับทายาท โดยมีอัตรา


ดอกเบี้ยพิเศษ ปีที่ 1-2 เท่ากับ 0.00% และปีที่ 3 เป็นต้นไป เท่ากับ MRR – 1.00% และลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจะได้รับเครื่อง
วัดความดันโลหิต 1 เครื่อง ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่ 1 มีนาคม-18 ธันวาคม 2563คุณสมบัติ 1. เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย


อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ2.กรณีไม่มีคุ่สมรส ผู้กู้ต้องมี
กรรมสิทธิ์ในหลักประกันแต่เพียงผู้เดียว กรณีมีคู่สมรส กรรมสิทธิ์ในหลักประกันจะต้องเป็นของผู้กู้และคู่สมรสเท่านั้น

โดยคู่สมรสต้องเข้ามาเป็นผู้กู้ร่วม และคู่สมรสต้องมีคุณสมบัติตาม 1. ทั้งนี้ ไม่มีกรณีการกู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ต้องสามารถรับภาระค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอสินเชื่อกับธนาคารได้

หลักประกันที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดซึ่งปลอดภาระหนี้เพียงแห่งเดียว โดยต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้และคู่สมรส (ผู้กู้ร่วม)
และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตลอดอายุสัญญากู้เงิน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้กรณีหลักประกันเป็นห้องชุดและต้องมีราคาประเมินไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทต้องตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ มีสภาพคล่องสูง อยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีสาธารณูปโภคที่จำเป็น มีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *