เช็ค’ออมสิน’ ปล่อยกู้ 300,000 ถึงสิ้นกันยานี้

เช็ค ‘ออมสิน’ ปล่อยกู้ 300,000 ถึงสิ้นกันยานี้

โครงการดี ๆ จากธนาคารออมสิน ใหกู้ได้สูงสุด 300,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้น
ในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ
และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบจากสาถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั่วโลกนี้

โดยหลักประกันการกู้เงิน สินเชื่อ ออมสิน 300000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน กรณีวงเงินกู้สินเชื่อออมสิน
ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน กรณีวงเงินกู้สินเชื่อ ออมสิน เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน
โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ได้มีการกำหนดวงเงินให้กู้สิน

เชื่อล่าสุด จากธนาคารออมสิน โดยจะแบ่งเป็นไปตามลักษณะอาชีพ ประกอบด้วย 5 สาขาอาชีพ ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง
เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ผู้ประกอบ
การร้านค้าแฟรนไชส์ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง

โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปีตลอดอายุสัญญากู้เงิน
โดยต้องมีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ผู้สมัครสินเชื่อต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ผู้ลงทะเบียนต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัย และ
สถานประกอบการแน่นอนผู้สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ, ผู้ประกอบการรายย่อย, ผู้ประกอบการขนาดเล็ก, ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงาน
ภาครัฐ-เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ ผู้เริ่มประกอบอาชีพ,
ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่,

รถตู้สาธารณะ, รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพผู้ประกอบการขนาดเล็ก
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น

About Awitra Truststore Columnist

View all posts by Awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *