เงื่อนไขใหม่ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รอบปี 2565

เงื่อนไขรับรายใหม่! รายเก่าเช็กด่วน ถ้าไม่อยากเสียสิทธิ์
ลงทะเบียน ‘บัตรคนจน 2565’ เผยวิธี คิดรายได้เฉลี่ยครอบครัวอย่างไร

สำหรับเกณฑ์ของผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จะต้องมีคุณสมบัติตรงตาม 8 ข้อ ดังนี้ 1. สัญชาติไทย 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช / ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง

/ บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 4. ต้องเข้าเกณฑ์รายได้เฉลี่ยต่อคน และต่อครอบครัว

คือ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว จะต้องมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

5. ต้องเข้าเกณฑ์ทรัพย์สินทางการเงินต่อคน และต่อครอบครัว ดังนี้ ผู้ลงทะเบียนต้องมีเงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ให้นำทรัพย์สินทางการเงินของทุกคน

มารวมกัน แล้วหารเฉลี่ยต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 6. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 7. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้ วงเงินกู้

สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบ. วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบ. 8. ต้องไม่มีหรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คนที่เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2558 และเป็นผู้ถือบัตรคนจนในปัจจุบันอยู่แล้ว

จะต้องลงทะเบียนใหม่ในปี 2565 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงต้องทบทวนคุณสมบัติใหม่ โดยเปิดลงทะเบียนบัตรคนจน ในช่วงประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 (ประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *