สมัครออนไลน์ ‘ไปรษณีย์ไทย’ เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

0
140

สมัครออนไลน์ ‘ไปรษณีย์ไทย’ เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท (รายละเอียด)

เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

- Advertisement -

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เว้นแต่ ผู้สมัครสอบคัดเลือกซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจําของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด

2.3 ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว โดยมีหลักฐาน ของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้วและไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง

2.4 สามารถทํางานให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ได้เต็มเวลา
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

2.6 ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
2.7 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2.8 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ
2.8.1 โรคเรื้อน 2.8.2 วัณโรคในระยะอันตราย 2.8.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 2.8.4 โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

2.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อน หรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
2.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

2.11 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท มหาชน จํากัด เพราะกระทําผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่

2.13 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางานต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ เป็นเวลา ๒๘๐ วัน หากไม่ผ่านการประเมินผลงานในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ต้องออกจากงาน
2.14 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางานจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรกไม่น้อยกว่า ๓ ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจํานงขอย้ายได้

รายละเอียด

คลิกสมัครงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here