สำนักงาน ก.พ. เปิดสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2562 วุฒิตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป

0
63

สำนักงาน ก.พ. เปิดสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2562 วุฒิตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป (ลิงค์สมัครในข่าว)

เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2562 (รอบทั่วไป)

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

- Advertisement -

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3. ระดับปริญญาตรี 4. ระดับปริญญาโท ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัคร ตั้งแต(วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

คลิกหัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี2562” คลิกหัวข้อยู่ด้านซ้าย “สมัครสอบ” 2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

3.ระบบจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัครสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง และพิมพ์ข้อมูลการสมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์แบบฟอร์มชําระเงิน ตั้งแต่(วันที่ 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ (ซึ่งแบบฟอร์มการชําระเงินจะมี 2 แผ่น)

ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มชําระเงินเพื่อนําไปชําระเงินต่อไป หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ ในรูปแบบ File ก็ได้ ขั้นตอนที่ 3 ชําระเงิน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2562

สามารถชําระเงินได้ คือ 1. ชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบที่ต้องการ

2. ชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ขั้นตอนที่ 5 อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ตั้งแต(วันที่ 17 เมษายน – 28 มิถุนายน 2562

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ ตั้งแต(วันที่ 23 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ขั้นตอนที่ 7 ค้นหาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ปฏิบัติตามคําแนะนําในบัตรประจําตัวสอบ ให้ครบถ้วน หากระบบขึ้นว่า ไม่พบขอมูลการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบว่ากรอกเลขประจําตัวประชาชนถูกต้อง หรือไม่

หรือคลิกที่หัวข้อ “ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ” อีกครั้งกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (Upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบได้

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2257 7159 กด 1 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ.

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8710, 8712 , 8713 และ 8788 ในวันเวลาราชการ ขั้นตอนการสมัคร https://file.job.thai.com/prakad//_221.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here