‘ธนาคารกรุงไทย’ รับสมัครเจ้าหน้าที่ หลายอัตรา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

0
53

‘ธนาคารกรุงไทย’ รับสมัครเจ้าหน้าที่ หลายอัตรา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ขั้นตอนการสมัครในข่าว)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด เป็นบริษัทบริการการเงินในประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และเป็นหนึ่งในห้าธนาคารขนาดใหญ่และมีจำนวนสาขาเป็นอันดับสามของประเทศไทย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส / หัวหน้าส่วน / รองผู้อำนวยกาฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
สังกัด งานบริหารมติคณะกรรมการจัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

สถานที่ปฏิบัติงาน ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่

- Advertisement -

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน / รองผู้อำนวยการฝ่าย
1. ดูแลการสรุปประเด็นสำคัญในแต่ละวาระพร้อมทั้งจัดทามติที่ประชุม และรายงานการประชุม

2. ดูแลการจัดทาร่างมติที่ประชุม พร้อมจัดส่งร่างมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน
3. ดูแลการจัดทาสรุปประเด็นสำคัญที่ประชุมสั่งการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

4. ดูแลและติดตามให้หน่วยงาน / สายงาน รายงานเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญต่อที่ประชุม และเร่งรัดให้ดาเนินการ โดยติดตามให้มีการรายงาน ผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ / คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการธนาคาร พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดความคืบหน้าลงในไฟล์ที่กำหนด

5. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส
1. สรุปประเด็นสำคัญในแต่ละวาระ พร้อมทั้งจัดทามติที่ประชุม และรายงานการประชุม
2. จัดทาร่างมติที่ประชุม พร้อมจัดส่งร่างมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน

3. จัดทาสรุปประเด็นสำคัญที่ประชุมสั่งการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

4. ดูแลและติดตามให้หน่วยงาน / สายงาน รายงานเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญต่อที่ประชุม และเร่งรัดให้ดาเนินการ โดยติดตามให้มีการรายงาน ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ / คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการธนาคาร และบันทึกรายละเอียดความ คืบหน้าลงในไฟล์ที่กำหนด

5. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ

3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในด้านการให้คาปรึกษา
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านการเขียน

รายละเอียดการสมัครคลิก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here