‘กรมสรรพากร’ รับสมัครบุคลากร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิปวช. ขึ้นไป

0
189

‘กรมสรรพากร’ รับสมัครบุคลากร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิปวช. ขึ้นไป (ขั้นตอนการสมัครในข่าว)


กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครบุคคลากร จำนวน 216 อัตรา

>


ตำแหน่งที่รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง (บุคคลทั่วไปและผู้พิการ) จำนวน 171 อัตราคุณวุฒิปริญญาตรี ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท


หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการสรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี

- Advertisement -

การตรวจสอบภาษี การจัดเก็บภาษี และการบริการผู้เสียภาษี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกํากับ แนะนํา และตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในอาคารกรมสรรพากร


หรือหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสรรพากร ภาค ๑ – ๓ (สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานสรรพากรพื้นที่ และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา


ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชิพ (ปวช.)ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท


หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีอากร การบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ


และงานสารบรรณ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกํากับ แนะนํา และตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในอาคารกรมสรรพากร

หรือหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสรรพากร ภาค ๑ – ๓ (สํานักงานสรรพากรภาค สํานักงานสรรพากรพื้นที่ และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา)


ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เข้าไปที่ระบบการรับสมัครที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หัวข้อ HOTMENU > สรรหาบุคลากร > ลูกจ้างชั่วคราว โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวให้ครบถ้วน

พิมพ์ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตาม (๑) ไปยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่รับใบสมัครที่ยื่นทางไปรษณีย์) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ภาคเช้าระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.


และภาคบ่ายระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฝึกอบรม ๔ และ ๕ ชั้น ๓ อาคารกรมสรรพากร เลขที่ ๙๐ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หรือสถานที่ ที่กําหนด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๘๕๑๕-๖, ๐ ๒๒๗๒ ๘๑๓๕

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สมัครคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here