‘กรมสรรพสามิต’ รับสมัครบุคคลทั่วไป สอบบรรจุเป็น ‘พนักงานรัฐวิสาหกิจ’ หลายอัตรา

0
120

‘กรมสรรพสามิต’ รับสมัครบุคคลทั่วไป สอบบรรจุเป็น ‘พนักงานรัฐวิสาหกิจ’ หลายอัตรา (ขั้นตอนการสมัคร)

ด้วย กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กําหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ ๓ ปฏิบัติงาน ณ กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ วิศวกร จํานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปและหลักเกณฑ์การรับสมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจาก การรับราชการทหารกองประจําการแล้วโดยมีหลักฐานของทาง ราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร มาแสดง

- Advertisement -

๒.๓ สามารถทํางานให้แก่ กรมสรรพสามิต ได้เต็มเวลา ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๒.๕ ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดโดยลหุโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการ กําหนดโทษแล้วแต่กรณี เกินห้าปี

๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
๑) มีอายุระหว่าง ๒๒ – ๓๐ ปี
๒) คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

๓) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Microsoft Office
๔) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕) ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ

ลักษณะงานที่ทํา
ก. ดําเนินการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ ผลิตและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ตลอดจนน้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิตและนําเสีย ให้มีความถูกต้องแม่นยําและ รวดเร็ว
ข. จัดทําเอกสารและดําเนินการตามระบบ ISO ๑๗๐๒๕ ๓.๒ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ)

๑) มีอายุระหว่าง ๒๒ – ๓๐ ปี
๒) คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือจุล ชีววิทยา
๓) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Microsoft Office ๔) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.๓ ตําแหน่งวิศวกร
๑) มีอายุระหว่าง ๒๒ – ๓๐ ปีบริบูรณ์
๒) คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

๓) มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๔) มีความสามารถใช้โปรแกรม Computer Aided Design

๕) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Microsoft Office
๖) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๗) ลักษณะงานที่ทํา

ก. ออกแบบ ประมาณราคา งานระบบท่อ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ฯลฯ
ข. จัดทําแผนการบํารุงรักษาในระบบผลิตและระบบ Utility System

ค. จัดทําแผนการใช้งานเครื่องจักรในระบบ Utility System
ง. จัดทําข้อมูลการใช้พลังงาน
จ. ดูแลงานตาม Project ที่ได้รับมอบหมาย

๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเบื้องต้น
๔.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔.๒ สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา และสําเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับ สมบูรณ์ ที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษา ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชา
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) โดยต้องรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

๕. วิธีการสมัครและเงื่อนไขการสมัคร
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ขององค์การสุราฯ ที่ www.liquor.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕.๒ การยื่นสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร

๕.๓ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ yaowalakaliquor.or.th หรือใส่ซองปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงแผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา นําส่งด้วยตนเอง ในวันทําการ

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.00 น. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง ชื่อตําแหน่งงานที่สมัคร) ลงทะเบียนตอบรับจ่าหน้าซองถึงแผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เลขที่ ๖๗ หมู่ ๔ ต.ปากน้ํา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐ ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ

๕.๔ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครตรง ตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารการรับสมัครที่ส่งมา ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม ประกาศรับสมัคร องค์การสุราฯ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น รวมถึง การบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานด้วย

๕.๕ ผู้สมัครที่นําเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบ หากตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยองค์การสุราฯ จะให้ออกจากงานทันที และจะดําเนินคดีอาญาตามความเหมาะสม ต่อไป

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here