‘กรมทางหลวงชนบท’ รับสมัครสอบเป็น ‘พนักงานราชการ’ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ. ภาค ก. เงินเดือน 18,000 บาท

0
316

‘กรมทางหลวงชนบท’ รับสมัครสอบเป็น ‘พนักงานราชการ’ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ. ภาค ก. เงินเดือน 18,000 บาท (ขั้นตอนการสมัคร)

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดยสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.) ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) หรือพื้นที่อื่น ๆ ตามความจําเป็น

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

- Advertisement -

เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตําแหน่งกลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.ชื่อตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทํางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสํานักงาน หรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ
-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการงานด้านธุรการ งานการ เจ้าหน้าที่เบื้องต้น งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
-ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร สถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น

-จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้ การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
-ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสําหรับ การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร

-ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา อัตราว่าง จํานวน 6 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทลําพูน สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) (เลขที่ ๑๑๕๖ หมู่ 4 ถนนสาพูน ป่าซาง ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน)
– ค่าตอบแทน 18,000.- บาท สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

2.ชื่อตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
กลุ่มงาน เทคนิค ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า, คํานวณราคา และ ประมาณราคาในการดําเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อัตราว่าง จํานวน 6) อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ หมวดบํารุงทางหลวงชนบทสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) (เลขที่ ๕๒ ม.9 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่)
ค่าตอบแทน 13,800.- บาท

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่ส่วนอํานวยการ (ชั้น ๒) สํานักงานทางหลวงชนบทที่๑๐(เชียงใหม่) เลขที่ ๒๖๔ หมู่ที่ ๒ ตําบลน้ําบ่อหลวง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐ โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๕๐๑๐-๑๑ ต่อ ๒๐๒

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กรมทางหลวงชนบท โดยสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here