สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานอัยการสูงสุด’ เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ หลายอัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

0
103

สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานอัยการสูงสุด’ เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ หลายอัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (รายละเอียดและลิงค์สมัคร)

1. นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 24 อัตรา – ปริญญาตรีหรือคุณวุมอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขวิชานิติศาสตร์ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สํานักงาน อัยการสูงสุด ระดับปริญญาตรี

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ด้านปฏิบัติการ (๑) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหา กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูล สนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา (๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

- Advertisement -

(๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อประกอบการ ดําเนินคดีของพนักงานอัยการและสนับสนุนงานของพนักงานอัยการ เสนอความเห็นในการดําเนินการ เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการและการดําเนินคดีของหน่วยงาน (๔) ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดประชุม เสนอความเห็น จัดทําระเบียบวาระ และรายงานการประชุม (๕) ปฏิบัติงานในการนําเข้าข้อมูลคําพิพากษา รายงานการดําเนินคดีของพนักงาน อัยการที่อยู่ในความรับผิดชอบลงในสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์

๒) ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓) ด้านการประสานงาน (๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) ด้านบริการให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาและให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับ การดําเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
๕) ด้านอื่น ๆ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. นักวิชาการเงินและบัญชี้ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา – ปริญญาตรีหรือคุณวุมอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขวาชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สํานักงาน อัยการสูงสุด ระดับปริญญาตรี

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและเงิน นอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม ระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ (๒) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุง ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย

(๓) จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรร งบประมาณตรงกับความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน (๔) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การ ใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรร งบประมาณ
(๕) ดูแลการรับและจ่ายเงินทุกประเภทรวมถึงการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมคดีความ จัดทํารายงานสถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ่ายเงินเพื่อให้การรับ-จ่ายเงินของ องค์กรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ

(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการ ฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
๒) ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

๓) ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) ด้านการบริการ
(๑) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตน มีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและ ใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

๕) ด้านอื่น ๆ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 21 มกราคม 2562

รายละเอียดและสมัครคลิก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here