สมัครออนไลน์ ‘ธนาคารออมสิน’ รับสมัคร ‘บุคลากร’ หลายอัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 12,000 บาท

0
319

สมัครออนไลน์ ‘ธนาคารออมสิน’ รับสมัคร ‘บุคลากร’ หลายอัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 12,000 บาท (ลิงค์สมัครในข่าว)

ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างขับรถยนต์ 180 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้-28 ธ.ค.61 ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่ธนาคารกําหนด

1. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
2. อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ.2559
6. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

- Advertisement -

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ > เลือก “สมัคร งาน” > เลือก “ธนาคารออมสิ้นเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตําแหน่งต่างๆ” > เลือก “ดูรายละเอียด ในตําแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์ > เลือก “สมัคร” > กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อทําการลงทะเบียน แล้วคลิก “สมัคร” อีกครั้ง กรอกแบบฟอร์มตามขั้นตอนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้า รับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้ ทั้งนี้ คะแนน สอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จําเป็นต้องแจ้งเหตุผลหรือให้ข้อมูล การทดสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์และผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์จะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้

ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี หากท่านที่มีความสนใจจะเข้า ร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้ง เมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกําาหนด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลข โทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2,030221

ธนาคารของคนไทย ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ธนาคารออมสิน ถือกำเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาทรัพย์ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย

โดยทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังออมสินขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ด้วยพระราชปณิธานที่จะให้คลังออมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมทรัพย์อย่างถูกวิธี ซึ่งคลังออมสินได้ยืนหยัดในการทำหน้าที่นี้ตลอดมา

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ และอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ ที่จารึกไว้ นั่นคือใน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้ยกฐานะคลังออมสินขึ้นเป็นธนาคารออมสิน โดยทรงตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินขึ้น

เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าของกิจการคลังออมสิน และเปิดดำเนินการในรูปแบบธนาคารตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2490 และในปี พ.ศ. 2509 ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

และเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อันยังความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นเปรียบเสมือนพลังและแรงใจในการทำงานของชาวธนาคารออมสินในการทำหน้าที่สถาบันการเงินที่ยืนหยัดเพื่อคนไทยและนำพาประเทศพัฒนาในทุกทางสืบไป

ธนาคารของคนไทย มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม
เพราะเราเป็นธนาคารของคนไทย 105 ปี ธนาคารออมสินยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับพี่น้องคนไทยในทุกด้าน และพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูล

เพื่อนำมาซึ่งอนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืนของประเทศและประชาชน นับจากนี้ธนาคารออมสินจะเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการทางการเงินที่มีคุณค่า ตอบโจทย์ด้านการเงินของทุกกลุ่มลูกค้า นำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ และพร้อมที่จะร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Digital Economy และ Thailand 4.0 เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ของธนาคารออมสินอย่างสง่างาม เป็นธนาคารของคนไทย….มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม

ลิงค์สมัครงาน คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here