‘มหาวิทยาลัยราชภัฏ’ รับสมัครสอบ ‘พนักงานมหาวิทยาลัย’ หลายอัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี/ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน 19,500-31,500 บาท

0
605

‘มหาวิทยาลัยราชภัฏ’ รับสมัครสอบ ‘พนักงานมหาวิทยาลัย’ หลายอัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี/ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน 19,500-31,500 บาท (กรอกใบสมัครลิงค์ในข่าว) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 75 อัตรา
สายวิชาการ 35 อัตรา 1. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนวิทยาประถมศึกษา) จํานวน 3 อัตรา

2. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนวิทยาศาสตร์) จํานวน 1 อัตรา
3. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาไทย) จํานวน 1 อัตรา
4. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ) จํานวน 1 อัตรา

5. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนสังคมศึกษา) จํานวน 1 อัตรา
6. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา จํานวน 2 อัตรา
7. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ จํานวน 1 อัตรา

- Advertisement -

8. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 อัตรา
9. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
10. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง (ศิลปะการแสดง) จํานวน 2 อัตรา

11. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) จํานวน 1 อัตรา
12. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย จํานวน 2 อัตรา
13. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก จํานวน 5 อัตรา

14. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) จํานวน 1 อัตรา
15. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จํานวน 2 อัตรา
16. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา) จํานวน 3 อัตรา

17. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) จํานวน 1 อัตรา
18. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาชีววิทยา จํานวน 1 อัตรา
19. อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ) จํานวน 1 อัตรา

20. อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ จํานวน 2 อัตรา 21. ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา

สายสนับสนุน 26 อัตรา
1. นักวิชาการศึกษา จํานวน 4 อัตรา
2. นักวิชาการพัสดุ จํานวน 2 อัตรา

3. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จํานวน 3 อัตรา
4. นักวิเทศสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา
5. นักวิชาการเงินและบัญชี้ จํานวน 2 อัตรา

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
7. พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา
8. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จํานวน 2 อัตรา

9. วิศวกรโยธา จํานวน 2 อัตรา
10. วิศวกร จํานวน 1 อัตรา
11. ผู้ปฏิบัติงานช่าง จํานวน 2 อัตรา

12. บุคลากร จํานวน 1 อัตรา
13. นักวิชาการศึกษาพิเศษ จํานวน 1 อัตรา
14. ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน จํานวน 2 อัตรา

15. ผู้ปฏิบัติงานบริการ จํานวน 1 อัตรา

สายวิชาการ (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
1. อาจารย์ จํานวน 4 อัตรา
2. ครู จํานวน 3 อัตรา

สายสนับสนุน (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
1. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

3. ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน จํานวน 2 อัตรา
4. ผู้ปฏิบัติงานบริการ จํานวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้าง สายวิชาการ วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างรายเดือน 31,500 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างรายเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างรายเดือน 22,500 บาท

สายสนับสนุน วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างรายเดือน 19,500 บาท
วุฒิอนุปริญญา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,400 บาท
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราค่าจ้างรายเดือน 14,950 บาท

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราค่าจ้างรายเดือน 12,220 บาท
วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราค่าจ้างรายเดือน 11,300 บาท
วัน เวลา ที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 4 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานในการสมัครสอบแข่งขันครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dhrm.cmru.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 90 อาคาร ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ ๒ วิธี ดังนี้

-สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ส่งถึงกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ ๒๐๒ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ และ สั่งจ่ายธนาณัติในนามนางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ปณ.ช้างเผือก ๕๐๓๐๒

-สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๑๐ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดและใบสมัคร คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here