สมัครออนไลน์ ‘บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)’ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

0
63

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)’ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (กรอกใบสมัครลิงค์ท้ายข่าว) 

คุณสมบัติ
กรอกข้อมูลให้ครบตาม field ที่บังคับ(จุดสีส้ม) ยังไม่ต้องแนบเอกสารใดๆทั้งสิ้น แล้วsubmit ตามระบบค่ะ
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงกลั่นน้ำมันบางจาก (ซ.สุขุมวิท64)

เอกสารประกอบการสมัคร
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) , สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี) , สำเนาผลสอบ TOEIC (ถ้ามี)

ขั้นตอนการพิจารณาผู้สมัคร
บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ เพื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียนกับทางบริษัทฯ
ผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน บริษัทฯ จะทำการติดต่อเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป

- Advertisement -

1.โอเปอเรเตอร์
คุณสมบัติ เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต
ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องมือวัด ช่างโยธา อิเล็กทรอนิกส์ GPA 3.00 ขึ้นไป

ปฏิบัติงานเป็นกะได้
ผ่านการเกณฑ์ทหาร / เรียนรักษาดินแดนแล้ว สุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคตาบอดสี
หน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานให้การกลั่นน้ำมันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสภาวะปกติและฉุกเฉิน ตามกระบวนการที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

2.IT API ECO-System
คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท และ/หรือปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ด้าน Digital Technology เช่น Digital IT,
CustomerExperiences, Data Engineer / Data Analytic, IOT, Eco-System

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ออกแบบ จัดสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยง ระบบ Eco-System Platform ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานภายใน
และระหว่างหน่วยงานภายนอก จัดทำ MarketPlace / Community, Social System ต่างๆ

บริหารจัดการ API (Application Programming Interface) ให้เกิดการเชื่อมโยง
สร้างมาตรฐานแบบเปิด บนเงื่อนไขของความมั่นคงปลอดภัย

3.นักวิเคราะห์ระบบ
คุณสมบัติ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี ปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Business Analyst อย่างน้อย 2 ปี

เคยทำงานใน Project อย่างน้อย 5 Projects ขึ้นไป สามารถเขียนโปรแกรม VB.Net, Web Service, PHP, SQL หน้าที่และความรับผิดชอบ พัฒนา ปรับปรุง ดูแล และบำรุงรักษาระบบ Retail Software ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานขาย CRM และ Software ของกลุ่มธุรกิจการตลาด สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ บมจ. บางจากคอร์ปอเรชั่น อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์

4.Electrical Engineer / วิศวกรไฟฟ้า
คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ติดตามและแก้ไขปัญหางานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในโรงกลั่น
ให้ทำงานอย่างมีเสถียรภาพ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน มีความปลอดภัย ไม่กระทบต่อชุมชน
สิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามเป้าหมายของส่วนงาน

5.วิศวกรเคมี
คุณสมบัติ เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาโทขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี, คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีและสาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้คำแนะนำแนวทางด้านการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในหน่วนกลั่น
ศึกษาและออกแบบการปรับปรุงอุปกรณ์และหน่วยกลั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาในหน่อยกลั่น
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64

6.วิศวกร
คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี และโท วิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงหรืองานบริหารโครงการวิศวกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผน ควบคุมและติดตามงานซ่อมบำรุงงานโครงการด้านวิศวกรรมต่างๆ เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันและลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมสามารถจำหน่ายน้ำมัน และ non-oil ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.วิศวกรคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ ชาย หญิง วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้านระบบ Logistic มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลโครงการพัฒนา บำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในคลังน้ำมันและระบบวางแผน ควบคุมการจัดส่งน้ำมัน รวมไปถึงการดูแลและพัฒนาระบบ TAS TMS AOS เพื่อให้ระบบการขนส่งและการบริหารคลังมีประสิทธิภาพ

ลิงค์สมัครงานกดที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here