สมัครออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดรับลูกจ้าง จำนวน 25 อัตรา วุฒิป.ตรีขึ้นไป

0
322

สมัครออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดรับลูกจ้าง จำนวน 25 อัตรา วุฒิป.ตรีขึ้นไป

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั่วไป

- Advertisement -

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด

ค่าตอบแทน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 25 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เช่น งานเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน งานจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด งานขายทอดตลาด งานรับมอบส่งมอบทรัพย์สิน เป็นต้น

2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด
3.ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนงานด้านการเงินและบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการทั่วไปของสำนักงาน
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครได้ที่เว็บไซต์
http://job.oncb.go.th/job2018/

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2561/1539663615.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here