สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร ‘ครูอาสา ประจำต่างประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และอิตาลี’ เปิดรับสมัครถึง 31ต.ค.นี้

0
51

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร ‘ครูอาสา ประจำต่างประเทศ ณ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และอิตาลี’ เปิดรับสมัครถึง 31ต.ค.นี้

โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รายละเอียดในการสมัคร การสอบ และการอบรม
รับสมัครนักศึกษาเดินทางไปเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏยศิลป์
ไทย ระยะเวลา ๑ ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนีและประเทศอิตาลี

คุณสมบัติ
๑. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ทกี่ ําลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกงาน
๒. มีความรู้และความสามารถ ด้านการสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏยศิลป์ไทย

- Advertisement -

การสมัคร
๑. สมัครสอบด้วยตนเอง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. รับสมัคร วันนี้ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ดาวห์โหลดใบสมัครได้และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่นี่
http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-31-ใบสมัคร-หลักเกณฑ์-ครูอาสา-ประจำปี-2561.pdf

เอกสารในการสมัคร
๑. ใบสมัคร
๒. บันทึกความเห็นของต้นสังกัด

๓. หลักฐานการขออนุมัติสอบจากต้นสังกัด
๔. ใบทรานสคริป และนิสิตต้องไม่มีการค้างชําระค่าเทอม
๕. ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท

การสอบ
๑. วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. ประกาศผลสอบ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. วิชาที่สอบ

๓.๑ การสอบข้อเขียน
– ทดสอบความสามารถในการประยุกตใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ การสอบสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการ
– ทดสอบวุฒิภาวะของความพร้อมและความเหมาะสมที่จะเป็นครู
– แสดงความสามารถพิเศษที่อ้างอิงในใบสมัคร (ควรเตรียมอุปกรณ์มาประกอบถ้า
สามารถนํามาได้)

การอบรม
ผู้ที่สอบผ่านจะต้องมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here