ครม. เห็นชอบ! เก็บค่าขึ้นทะเบียน หมา-แมว ตัวละ 450 บาท ทั้วประเทศ หากไม่ขึ้นทะเบียนปรับ 25,000บาท

0
1055

ครม. เห็นชอบ! เก็บค่าขึ้นทะเบียน หมา-แมว ตัวละ 450 บาท ทั้วประเทศ หากไม่ขึ้นทะเบียนปรับ 25,000บาท(ชมคลิปท้ายข่าว)

หลังจาก ทบทวนป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ปี 2557 ยังไม่มีปรากฏบทบัญญัติ ต้องให้เจ้าของสัตว์นำสัตว์ไปขึ้นทะเบียน ยากต่อการควบคุม และก่อให้เกิดการปล่อยปะละเลย ทิ้งสัตว์เลี้ยงให้อดอาหาร ให้ถูกรถชน ทำให้เกิดปัญหาการจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อขจัดปัญหาของสังคมที่จะเกิดขึ้น เพื่อคุ้มครองดูแลสัตว์ เพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ เจ้าของต้องดูแลสัตว์ไม่ปล่อยให้ก่อความรำคาญต่อผู้อื่น จึงต้องนำไปขึ้นทะเบียน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้คือ

- Advertisement -

-ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียน ฉบับละ 50 บาท
-ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ 100 บาท
-ค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตัวละ 300 บาท

หากเจ้าของไม่ดำเนินการตามกฏหมาย เมื่อกฏหมายมีผลบังคับใช้ เจ้าพนักงานท้องเถิ่นของรัฐ มีอำนาจเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 25,000 บาท และรายได้จากการเปรียบเทียบปรับจะเป็นรายได้ของท้องถิ่น

“พนักงานท้องถิ่นต้องดำเนินการร่างระเบียบปฏิบัติ จำนำร่อง หรือเน้น หมา หรือ แมวก่อน เพื่อขจัดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เจ้าของสัตว์ไม่จัดสวัสดิภาพให้มีการควบคุมจำนวนสัตว์ของตน

และบางส่วนก่อให้เกิดปัญหาโรคระบาดสัตว์ซึ่งติดต่อถึงมนุษย์ อันนำมาซึ่งการเสียชีวิตและเป็นการเพิ่มภาระของภาครัฐ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน”

ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะและเป็นการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จึงควรดำเนินการให้มีการควบคุมทางทะเบียนและเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์

รวมทั้งเพิ่มบทบาทหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการขึ้นทะเบียนสัตว์ อันเนื่องมาจากกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินการ

“หลังจากที่ ครม. อนุมัติหลักการแล้ว จะส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้ง ก่อนส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาต่อไป”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here