สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงขับร้องเพลง คนึงครวญ ของวงสุนทราภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

0
35

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงขับร้องเพลง คนึงครวญ ของวงสุนทราภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (ชมคลิปท้ายข่าว)

เวลา 9.00 น. วันนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทรงเปิดนิทรรศการ “CAS Innovation Expo Bangkok 2018” ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย และทรงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างไทยและจีน

โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ทรงริเริ่มโครงการความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ในด้านการพัฒนาบุคลากร และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อปี 2548 ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ เกิดความร่วมมือและพัฒนางานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมได้

- Advertisement -

โดยมีการจัดแสดงผลงานสำคัญและความก้าวหน้าทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีของจีน อาทิ งานวิจัยกว่า 30 ชิ้น ที่เป็นผลสำเร็จในระดับชั้นนำของโลก พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกว่า 100 ประเภท ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น ห้วงอวกาศส่วนลึก ใต้ทะเลลึก และใต้พิภพส่วนลึก

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ อาทิ “อุปกรณ์ VR สังเกตการณ์ใต้ท้องทะเลลึก” เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสประสบการณ์สำรวจสภาพแวดล้อมบริเวณร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนา ลึก 10,000 เมตร ซึ่งเป็นร่องลึกก้นสมุทรที่ลึกที่สุดในโลก ในมหาสมุทรแปซิกฟิก ผ่านการใส่แว่น หลังเรือดำน้ำของจีนได้สำรวจสำเร็จ, “เครื่องสแกนหลอดเลือดและสร้างภาพผ่านระบบอินฟาเรด” เป็นการใช้รังสีอินฟาเรดหาเส้นเลือดสำหรับเจาะเลือด

ปัจจุบันได้นำไปใช้ในโรงพยาบาลเด็กในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งช่วยให้เจาะเลือดได้ตรงจุด แม่นยำ และลดระยะเวลาในการเจาะเลือด และ “โต๊ะเขียนพู่กันอัจฉริยะไร้หมึก” เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองฝึกการเขียนพู่กันจริงโดยไม่ใช้หมึก โดยจะจัดไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคมนี้

เวลา 13.29 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ และท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

– นายจารุ เตชะเลิศไพศาล ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2555 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยเทกซัส เอแอนด์เอ็ม สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– นายชัยรัตน์ พลมุข ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2555 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษา เน้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

เวลา 15.02 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล สุขสวัสดิ์ ซึ่งถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ด้วยอาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ สิริพระชันษา 100 ปี 9 เดือน 8 วัน

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล สุขสวัสดิ์ ราชสกุลเดิม ดิศกุล ประสูติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2460 เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับหม่อมแสง ศตะรัต ทรงสำเร็จการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ และระดับมัธยมที่โรงเรียนราชินี จากนั้นทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ แล้วจึงทรงสอนหนังสือที่โรงเรียนศึกษาวิทยา ถนนสีลม

เวลา 18.12 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “สุนทราภรณ์ ถวายความจงรักภักดี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ซึ่งมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านดนตรีไทย และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์ให้สืบเนื่องต่อไป

โดยได้นำบทเพลงซึ่งวงดนตรีสุนทราภรณ์ประพันธ์ถวายสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่าง ๆ มาบรรเลงขับร้อง และคัดเลือกบทเพลงไทยที่อยู่ในความนิยมของประชาชน ตามแนวเพลงของสุนทราภรณ์ อันเป็นบทเพลงอมตะ แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และบทเพลงที่อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นเนื้อร้อง

นอกจากนี้ยังได้นำบทเพลงจากละครเวที และละครโทรทัศน์ รวมทั้งวรรณคดีไทย และการละเล่นประเพณีไทยมาขับร้อง ซึ่งส่วนหนึ่งจะบรรเลงในแนวเพลงสังคีตสัมพันธ์ โดยใช้เครื่องดนตรีไทยผสมกับเครื่องดนตรีสากล แบ่งการแสดงเป็น 5 องก์ เริ่มจาก อัครราชกุมารีสุดดี, สุนทรีย์เพลงรักสุนทราภรณ์, ย้อนยลยิน พระปรีชาญาณ พระมหาธีรราชเจ้า, เล่าขานขับกล่อมเพลงละคร และเริงระบำฟ้อน เพลงประเพณีไทย

โดยได้ทรงขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ ร่วมกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ ใน 4 บทเพลง ได้แก่ เพลง ไร้รักไร้ผล, จุฬาตรีคูณ, คนึงครวญ และไทยรวมกำลัง ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here