‘โรงพยาบาลศรีธัญญา’ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ‘ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก’

0
115

‘โรงพยาบาลศรีธัญญา’ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ‘ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก’ 

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 29ต.ค.-23พ.ย.61

1. ตำแหน่ง : นักวิชาการศาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

- Advertisement -

3. ตำแหน่ง : เจ้าพนักกงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือง ไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุก โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
การจ้างบุคคลพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ ต้องกำหนดให้บุคคลนั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติ

ว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

7. ไม่เป็นผู้บงพร่องในศีลธรรมอันดีเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ

การรับสมัคร
1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. ถึง 23 พ.ย. 61 ในวันและเวลาราชการ

2. หลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร
2.1 รูปหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (1×1.25นิ้ว) โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดสมัคร) จำนวน 3 รูป
2.2 วุฒิการศึกษาและระเบียบการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง ที่ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร

2.3 บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
2.4 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรถ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสำคัญทหารกองเกิน สด.9 จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2.5 หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here