สมัครออนไลน์ ‘การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย’ เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ หลายอัตรา

0
127

สมัครออนไลน์ ‘การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย’ เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ หลายอัตรา (รายละเอียดท้ายข่าว)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 149 อัตรา
ต้องมีผลคะแนนการวัดความรู้ภาษาอังกฤษTOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่กำหนดในแต่ละตำแหน่่ง

1. วิศวกร ระดับ 5 (โยธา) 1 ตำแหน่ง- วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา และต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศสมัคร)- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)- มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธาระยะเวลา 1 ถึง 2 ปีหลังจากจบปริญญาตาม 1
2. วิศวกร ระดับ 5 (โยธา) 3 ตำแหน่ง- วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา และต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศสมัคร)- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)- ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
3. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา) 2 ตำแหน่ง- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา – อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศสมัคร)- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)- มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธาระยะเวลา 1 ถึง 2 ปีหลังจากจบปริญญาตาม 1
4. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา) 24 ตำแหน่ง- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศสมัคร)- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)- ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน

5. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง) 5 ตำแหน่ง- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศสมัคร)- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)- ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
6.วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์) 4 ตำแหน่ง- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศสมัคร)- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)- ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
7.วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) 9 ตำแหน่ง- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศสมัคร)- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.) – ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
8.วิศวกร ระดับ 5 (คอมพิวเตอร์) 1 ตำแหน่ง- วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวารสนเทศ- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศสมัคร) – มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.) – มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธาระยะเวลา 1 ถึง 2 ปีหลังจากจบปริญญาตาม 1

- Advertisement -

9.วิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์) 3 ตำแหน่ง- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวารสนเทศ- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศสมัคร)- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.) ยกเว้นสาขาวิศวกรรมขนส่งไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม- ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
10.วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขมส่ง) 4 ตำแหน่ง- วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขมส่ง- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศสมัคร)- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)- ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
11.วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขมส่ง) 4 ตำแหน่ง- วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขมส่ง- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศสมัคร)- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ก.ว.)- ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
12.สถาปนิก ระดับ 4 1 ตำแหน่ง-วุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก-มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศสมัคร)-มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธาระยะเวลา 1 ถึง 2 ปีหลังจากจบปริญญาตาม 1

13.พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 (สิ่งแวดล้อม) 1 ตำแหน่ง-วุฒิปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการสิ่งแวดล้อม -มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
14.พนักงานเอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4 1 ตำแหน่ง-ปริญญาตรีสาขาวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสาขาวิชาสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมและความปลอดภัยสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
-อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
15.เศรษฐกร ระดับ5 1 ตำแหน่ง-วุฒิปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน -มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)-ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
16.พนักงานบัญชี ระดับ 4 3 ตำแหน่ง-วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่ประกาศสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน

17.พนักงานการเงิน ระดับ4 2 ตำแหน่ง- วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
18. พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 1 ตำแหน่ง-วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสาระสนเทศหรือสาขาวิชาอื่นซึ่งได้ซาวิชาคอมพิวเตอร์นับเป็นหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศระยะเวลาหนึ่งถึงสองปีหลังจากจบวุฒิปริญญาตามข้อ1.
19.พนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 3 ตำแหน่ง-วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสาระสนเทศหรือสาขาวิชาอื่นซึ่งได้ซาวิชาคอมพิวเตอร์นับเป็นหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
20. พนักงานบริหารธุรกิจระดับ5 1 ตำแหน่ง-วุฒิปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการตลาดโลจิสติกส์การจัดการการเงินบัญชีเศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตสาดเทคโนโลยีสาระสนเทศสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน

21. พนักงานบริหารธุรกิจระดับ5 1 ตำแหน่ง -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการตลาดโลจิสติกส์การจัดการการเงินบัญชีเศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตสาดเทคโนโลยีสาระสนเทศสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศระยะเวลาหนึ่งถึงสองปีหลังจากจบวุฒิปริญญาตามข้อ1.
22. พนักงานบริหารธุรกิจระดับ4 9 ตำแหน่ง -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการตลาดโลจิสติกส์การจัดการการเงินบัญชีเศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตสาดเทคโนโลยีสาระสนเทศสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
23. พนักงานบริหารความเสี่ยงระดับ5 2 ตำแหน่ง-วุฒิปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีการเรียนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
24. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ5 10 ตำแหน่ง-วุฒิปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจวิศวกรรมศาสตร์ อักษรศาตร์ ศิลปศาสตร์ -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน

25.พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 ตำแหน่ง -วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทนาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสาระสนเทศหรือสาขาตรวจสอบภายใน-มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
26.พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านบัญชีการเงิน) 1 ตำแหน่ง -วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาตรวจสอบภายใน -มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
27.พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2 ตำแหน่ง -วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา -มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
28.นิติกร ระดับ 4 12 ตำแหน่ง -วุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต-อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)-ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน

29.พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 2 ตำแหน่ง -วุฒิปริญญาตรีสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคลพัฒนาทรัพยากรบุคคล จิตวิทยาองค์การ บริหารธุรกิจรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ -มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
30. พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ4 8 ตำแหน่ง -วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
31.พนักงานบริหารงานทั่วไประดับ 4 7 ตำแหน่ง -วุฒนิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สาระสนเทศ ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน

32.พนักงานบริหารงานทั่วไประดับ 5 1 ตำแหน่ง – วุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตหรืออักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร
-มีประสบการณ์ทำงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องระยะเวลาสามถึงห้าปีหลังจากจบวุฒิปริญญาตรีตามข้อ1
33.พนักงานบริหารงานทั่วไประดับ 4 4 ตำแหน่ง – วุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตหรืออักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
34.พนักงานบริหารงานทั่วไประดับ 5 2 ตำแหน่ง – วุฒิปริญญาโท อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศน์ศาสตร์ ครุศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
35.พนักงานบริหารงานทั่วไประดับ 5 12 ตำแหน่ง – วุฒิปริญญาตรีอักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศน์ศาสตร์ ครุศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน

36. พนักงานรักษาเขตทาง ระดับ 4 1 ตำแหน่ง -วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร -ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงาน
37. พนักงานประชาสัมพันธ์ระดับ4 2 ตำแหน่ง-วุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตวารสารศาสตรบัณฑิตหรือศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการประชาสัมพันธ์การสื่อสารมวลชนวันอาสาฬสากอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร) ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องระยะเวลา 1-2 ปีหลังจากจบวุฒิปริญญาตรีตาม 1.

ผู้ประสงค์จะ สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 ตุลาคม พ.ศ.2561ทางเว็บไซต์ที่นี่ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ แผนกวางแผนอัตรากำลังและสรรหาบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 716 4000 ต่อ 1219 1229 1255 1283 1284 (วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here