‘กรมกำลังพลทหารอากาศ’ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 เงินเดือน 12,430 บาท

0
331

‘กรมกำลังพลทหารอากาศ’ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 เงินเดือน 12,430 บาท

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน เพศ และคาตอบแทนที่จะได้รับ กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ เพศชายหรือหญิง จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

2.ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารทางราชการ
2.2 รับ-ส่ง เก็บรวบรวม ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ

- Advertisement -

2.3 ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
2.4 ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
4.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
4.1. มีสัญชาติไทย 4.2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (ปี พ.ศ. 2561 ลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด) 4.3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 4.4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

4.5.ไม่เป็นผุ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
4.6. ไม่เป็นผู้มีร่างกานทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

4.7.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 4.8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม แลไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
4.9.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4.10.ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4.11.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

5.การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ กองสรรหากำลังพล สำนักนโยบาลและบริหารกำลังพล ติดต่อสอบถาม 025-340036
5.1 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด) ดังนี้ 1.) รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำและหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1*1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.) ระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร หรืแหนังสือรับรองของสถานศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร (ในกรณียังไม่ได้รับระเบียบแสดงผลการศึกษา)

3.) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 4.) ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 5.) หลักฐานการรับราชการทหาร กรณีผู้สมัครเป็นผู้ชาย (แบบ สด.9, สด.8 ,สด.3 หรือ สด.43)
6.) หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
หมายเหตุ หากหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่มีสิทธิ์กรอกใบสมัคร

5.2 เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ กระบวนการสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด การประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้
7.เกณฑ์การตัดสิน 1.) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2.) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กรมกำลังพลทหารอากาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ www.person.rtaf.mi.th

9.การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
9.1) ประกาสบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ตำกว่าร้อยละ 60 ตามเลขประจำตัวสมัร ไม่เกิน 4 เท่า ของจำนวนที่เปิดรับโดยพิจารณาจากลำดับคะแนน

9.2) กรมกำลังพลทหารอากาศจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลำดับคะแนน โดยสำรองผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนนไว้ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนที่เปิดรับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

10. การจัดสัญญาจ้าง การจัดจ้างจะเป็นไปตามลดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here