สมัครออนไลน์ ‘BOI’ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 13,800-21,000 บาท

0
111

สมัครออนไลน์ ‘BOI’ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 13,800-21,000 บาท (เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ท้ายข่าว)

‘BOI’ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์16-22ต.ค.61

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

วิสัยทัศน์
ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง(Middle Income Trap)
และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

- Advertisement -

เป้าหมายส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่2/2557
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน
เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้างความมั่นคงในพื้นที่
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย
และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ดังนี้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

2.พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน สาขาวิชาการจัดการ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

3.พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 3) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับวุฒิ ปวส. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

4.พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 4) 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล สาขาวิชาการเลขานุการ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 16-22 ต.ค.61
ใบสมัครคลิกที่นี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here