สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย’ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ปริญาตรี เงินเดือน 16,000 บาท

0
109

สมัครออนไลน์ ‘สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย’ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ปริญาตรี เงินเดือน 16,000 บาท

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1.หนึ่งสาขาวิชาประกันภัยหรือบริการความเสี่ยง
1.2.สาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์
1.3.สาขาวิชาคณิตสาดหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย
1.4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสาระสนเทศ
1.5.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1.6.สาขาวิชาการเงิน
1.7.สาขาวิชาบัญชี
1.8.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1.9.สาขาวิชานิติศาสตร์
1.10. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1.11. สาขาวิชารัฐศาสตร์
1.12.สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1.13.สาขาวิชาอักษรศาต
1.14.สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์
1.15.สาขาวิชาสังคมศาสตร์

2.คุณสมบัติทั่วไป
2.1.มีสัญชาติไทย
2.2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.3.สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา
2.4.มีคนณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
2.5.ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ก.เป็นบุคคลล้มละลาย
ข.เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ค.เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด
ง.เป็นกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการบริหารหรือจัดการบริษัทประกันภัย หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยโมง
จ.เป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น
ช.เป็นหรือเคยเป็นราชการการเมืองชอช้างเป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมือง
ซ.เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือออกจากหน่วยงานเอกชน

3.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ รองรับและในใบรายงานผลการศึกษาหรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชาหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาตามที่กำหนดไว้ในข้อ3.1.เท่านั้น
3.2.ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างไรอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกินสองปีนับจากวันที่สถาบันแจ้งผลคะแนนดังต่อไปนี้
ก. TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ คะแนน
ข. TOEFL iBT ไม่รวม TOEFL ITP) ไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน
ค. IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4.๕
ง. CU TEP ไม่น้อยกว่าระดับ ๖๐
จ. TU GET ไม่น้อยกว่าระดับ ๕๐๐
3.3. เป็นผู้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่ Microsoft WordMicrosoft Excel และ Microsoft Power Point

4. การรับสมัครสอบ
4.1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 และข้อ 3 ที่ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบ Online ทางเว็บไซต์ http://www.oic.or.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน 2561 ถึงวันที่ ๒2 กันยายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4.2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในข้อ ๑ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
4.3. เอกสารการสมัคร
4.3.1.สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) จํานวน ๑ ฉบับ และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of Records) จํานวน
๑ ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
4.3.2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
4.3.3.สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
4.3.4.สําเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปีนับจากวันที่สถาบันแจ้งผลคะแนน จํานวน ๑ ฉบับ
4.3.5.สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
4.3.6.สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
4.3.7.สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงประสบการณ์ในการทํางาน เอกสารแสดงทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และเอกสารแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ (ถ้ามี)ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรอง “สําเนาถูกต้อง” พร้อม วัน เดือน ปี ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ และภายหลังเสร็จสิ้นการคัดเลือกให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนําเอกสารการสมัครฉบับจริงมาแสดงด้วย

- Advertisement -

4.4.ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารการสมัครซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
4.5.เมื่อผู้สมัครสอบกรอกข้อความในใบสมัครถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดแล้ว ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินได้ในทันที ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินได้ในภายหลัง แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่กรอกไว้สมบูรณ์แล้ว
4.6.ให้ผู้สมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปยื่นชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน 2561 ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน 2561 ภายในเวลาทําการของธนาคาร โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบ จํานวน ๔๕๐ บาท เมื่อชําระเงินแล้วให้เก็บเอกสารการชําระเงินไว้เป็นหลักฐาน และให้นํามายื่นเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินในวันสอบคัดเลือกด้วย
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกในครั้งนั้น
4.7.ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ให้แนบหลักฐานการชําระเงินทางระบบ Online เพื่อยืนยันการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ
ที่มีเลขประจําตัวสอบได้เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทางเว็บไซต์ http://www.oic.or.th

5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ
5.1.สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ ในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ http://www.oic.or.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน”
5.2.ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องนําหลักฐานมาแสดงเพื่อรายงานตัวในวันสอบคัดเลือก ดังนี้
5.2.1.ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ Online พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร และลงลายมือชื่อในใบสมัคร
5.2.2.ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งหากข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

6.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
6.1.การคัดเลือกประกอบด้วยการทดสอบความสามารถทั่วไป ความรู้ด้านประกันภัย และการประเมินบุคลิกภาพและจิตวิทยา โดยการสอบข้อเขียนและการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยคณะกรรมการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง
6.1.1.การสอบข้อเขียน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กําหนดให้มีการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดในการสอบข้อเขียน ดังนี้
(1) ความสามารถทั่วไป จํานวน ๑๐๐ ข้อ
(2) ความรู้ด้านประกันภัย จํานวน ๔๐ ข้อ
(3) การประเมินบุคลิกภาพและจิตวิทยา จํานวน ๑๑๔ ข้อ

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องมีผลคะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียงลําดับตามคะแนนไม่เกิน 200 รายชื่อ ทางเว็บไซต์ http://www.oic.or.th ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
6.2.การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วย
6.2.1.ทัศนคติแนวคิดในการทำงานและบุคลิกภาพ
6.2.2.ทักษะและความสามารถอื่นๆที่เหมาะสมในการทำงาน
ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

7.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
7.1.จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดทางเว็บไซต์ http://www.oic.co.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย”
7.2.การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
7.2.1.บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ขึ้นมา ที่ทั้งนี้หาก สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีการรับสมัครการคัดเลือกในตำแหน่งเกี่ยวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านคัดเลือกใหม่แล้วการขึ้นบัญชีผู้ผ่านคัดเลือกครั้งนี้ถือเป็นอันยกเลิก
7.2.2.ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ข้างต้น ถ้ามีกรณีใดถ้ามีก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีคู่นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
ก.คู่นั้นได้สละสิทธ์การบรรจุและตำแหน่งและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
ข.ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในวันเวลาที่กำหนด
ค.ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฎิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

8.การบรรจุและแต่งตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่างๆตามสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีคงสร้างเงินเดือนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด

รายละเอียดคลิก https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2561/1535960931.pdf
สมัครงานคลิกที่นี่ http://oicrecruitment2018.com/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here