สมัครออนไลน์ ‘บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน’ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน รายได้สูง สวัสดิการดี

0
538

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน’ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน รายได้สูง สวัสดิการดี

บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงานสังกัดส่วนงานในภูมิภาค ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1.นักบริหารงานพาณิชย์
1.2.นักบริหารงานพัสดุ

2.คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1.อายุไม่เกิน 35 ปี
2.2.สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิและสาขาวิชาที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งตามประกาศโดยอนุโลมให้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายสามารถยื่นสมัครได้ทั้งนี้ต้องนำหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์มายื่นก่อนวันประกาศผลสอบข้อเขียน
2.3.กรณีชายต้องผลภาระทางทหารแล้ว
2.4.มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนสอบ TOEFL (แบบPBT)ไม่น้อยกว่า 455 หรือTOEFL (แบบIBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่า TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
2.5.กรณีเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานให้กับทีโอทีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากส่วนงานที่ปฏิบัติงานจะได้รับยกเว้นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 2.4 เฉพาะในการการสมัครครั้งนี้

2.6.ผู้สมัครต้องมี/เคยมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดดังนี้
2.6.1.ตำแหน่ง นักบริหารงานพาณิชย์ จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
2.6.2.ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุจัง หวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา

2.7.คุณสมบัติทั่วไป
2.7.1.สามารถทำงานให้แก่ บมจ ทีโที ได้เต็มเวลา
2.7.2.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.7.3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.7.4.ไม่เคยได้รับโทษจำคุก
2.7.5.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
2.7.6.ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง
2.7.7.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูก ดำเนินการทางวินัยหรืออยู่ในระหว่างการสืบสวน
2.7.8.ไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือเอกชน
2.7.9.ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียสัญญากับ ทีโอที หรือในกิจการที่กระทำ ได้แก่ ทีโอที หรือดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ ทีโที ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2.7.10.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจพ.ศ. 2518 และพ.ศ.2558

3.ขั้นตอนการสมัคร
3.1.สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http:/www.tot.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561
3.2.ให้ผู้สมัครเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครในระบบสมัครงานได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น
3.3.สมัครที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบสมัครให้แจ้งชื่อเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลที่ต้องการ  แก้ไขส่งทาง e-mail ไปที่ tothuman@tot.co.th ภายในวันที่ประกาศรับสมัคร
3.4.กรณีมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาการสมัครงาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-574-94904-2, 02-505-1586 -7

4.ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 200 บาท (ชำระเงินเต็มรูปแบบได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีทุกสาขาโดยตรวจสอบชื่อสกุลและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับใบเสร็จรับเงินที่ออกจากศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีที )

5.ถ้าระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 17:00 น.

6.ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพร้อมรายละเอียดและสถานที่สอบทาง www.tot.co.th>สมัครงาน TOT ภายในวันที่ 18 กันยายน 2561

7.เงินไขในการสมัครสอบ
7.1.ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดใดหรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิเปิดรับสมัครอันมี ผลทำให้ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครดังกล่าว บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบตั้งแต่ต้น และถือว่าการสมัครสอบและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนค่าทำเนียมในการสมัครงานไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น      7.2.ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยทุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือยื่นเอกสารหลักฐานเป็นเเท็จ รจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
7.3.ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกรจะได้รับว่าจ้างเป็นพนักงานและเมื่อทดลองปฏิบัติงานครบกำหนดเวลาจะมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
***โปรดระวังการแอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดใดในการเข้าปฏิบัติงานหากท่านพบเห็นโปรดแจ้งได้ที่หมายเลข 02-5749437 คุณชนิดาเจริญเมือง***
กรอกใบสมัครออนไลน์คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here