สมัครออนไลน์ ‘บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)’ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง ทั่วประเทศไทย

0
852

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)’ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง ทั่วประเทศไทย (กรอกใบสมัครลิงค์ท้ายข่าว)

1.ผู้แทนการตลาด
คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถขับถรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2 ปีขึ้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ ติดต่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ของบางจากให้กับลูกค้าในตลาดอุตสาหกรรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่องานขายและเพิ่มการขาย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาตลาดในด้านต่างๆ

- Advertisement -

เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี) สำเนาผลสอบ TOEIC (ถ้ามี)

2.Electrical Engineer / วิศวกรไฟฟ้า
คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

หน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ติดตามและแก้ไขปัญหางานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในโรงกลั่น ให้ทำงานอย่างมีเสถียรภาพ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน มีความปลอดภัย ไม่กระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามเป้าหมายของส่วนงาน

เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี) สำเนาผลสอบ TOEIC (ถ้ามี)

3.IT API ECO-System
คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท และ/หรือปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ด้าน Digital Technology เช่น Digital IT, CustomerExperiences, Data Engineer / Data Analytic, IOT, Eco-System

หน้าที่และความรับผิดชอบ ออกแบบ จัดสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยง ระบบ Eco-System Platform ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานภายใน และระหว่างหน่วยงานภายนอก จัดทำ MarketPlace / Community, Social System ต่างๆ บริหารจัดการ API (Application Programming Interface) ให้เกิดการเชื่อมโยง สร้างมาตรฐานแบบเปิด บนเงื่อนไขของความมั่นคงปลอดภัย

เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี) สำเนาผลสอบ TOEIC (ถ้ามี)

4.วิศวกร / เจ้าหน้าที่ จัดหาพัสดุ
คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ Supply Chain Management หรือสาขาอื่นๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซื้อสินค้า และบริการ ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน โดยคำนึงถึง คุณภาพ ราคา เวลา ส่งมอบงาน และเป็นไปตามกฏระเบียบบริษัท สร้างความสัมพันธ์ และภาพพจน์ที่ดีของบริษัท และคู่ค้า อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ประสานงานให้เกิดจรรยาบรรณคู่ค้า Supplier Code of Conduct

เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี) สำเนาผลสอบ TOEIC (ถ้ามี)

5.สถาปนิกและเจ้าหน้าที่ประสานงาน
คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ ออกแบบ ประสานงานทำแบบ ประมาณราคา สถานีบริการน้ำมัน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อกฎหมาย และสภาพที่ดิน เพื่อการพัฒนาสถานีบริการน้ำมัน แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดจากหน่วยงานราชการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้ได้ใบอนุญาตต่างๆ ของสถานีบริการน้ำมัน

เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี) สำเนาผลสอบ TOEIC (ถ้ามี)

6.วิศวกรเคมี
คุณสมบัติ เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาโทขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี, คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีและสาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คำแนะนำแนวทางด้านการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในหน่วนกลั่น ศึกษาและออกแบบการปรับปรุงอุปกรณ์และหน่วยกลั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาในหน่อยกลั่น
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64

เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี) สำเนาผลสอบ TOEIC (ถ้ามี)

*กรอกใบสมัครคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here