รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ‘กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม’ เปิดรับสมัครสอบเป็น ‘พนักงานราชการ’ หลายอัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

0
148

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ‘กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม’ เปิดรับสมัครสอบเป็น ‘พนักงานราชการ’ หลายอัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (รายละเอียดการรับสมัคร)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 กันยายน 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

- Advertisement -

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร

3. ตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

4. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาต่างประเทศ

5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันรับสมัคร ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ. พ.ศ.๒๕๕๓ ๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๔/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

การรับสมัคร
๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https//dip.thaijobjob.com
(๒) ให้ผู้สมัครสอบกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด ให้โดยอัตโนมัติ

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๓.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ ๓.๑ (๓)) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ภายในเวลา ทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว และ ให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบ ใหม่แทน จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
๓.๔ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยกําหนดเลข ประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ โดยสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com

เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ๔.๒ ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น และเมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการ สมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้
๔.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิ สมัครสอบ ในข้อ ๒.๒ โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ สมัครสอบ คือ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา ใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๔.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๔.๕ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วย กรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่สมัครสอบ และไม่เป็นไปตามประกาศ รับสมัครสอบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี

กรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้า ห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูล หลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะ ไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

หลักสูตรและวิธีการสอบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะดําเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ด้วยวิธีการตามลําดับ ดังต่อไปนี้
๖.๑ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
๖.๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 900 คะแนน
๖.๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบที่ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ถึงร้อยละ 50 จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๖๒ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับ ตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงที่วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขั้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ จะต้องมีคะแนนในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และเมื่อสอบผ่านการการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
การรับสมัครสอบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here