กรมศิลปากร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท สมัครออนไลน์10-30ก.ย.61

0
247

กรมศิลปากร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท สมัครออนไลน์10-30ก.ย.61
กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2561

1.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
2.นาฏศิลปิน (ด้านพัสตราภรณ์และเครื่องโรง) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์

3.คีตศิลปิน (สากล) (หญิง) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์
4.นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านแกะสลักและช่างไม้ประณีต) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

- Advertisement -

5.นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทย) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
6.จิตรกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางจิตรกรรม ทางจิตรกรรมไทย ทางจิตรกรรมสากล

7.นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
– วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์เครื่องมือวัด ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยีสิ่งทอ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป

– วิทยาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี
– วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

8.นักจดหมายเหตุ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานสำนักหอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์
9.นักจดหมายเหตุ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุฯ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์

10.ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี
11.นักโบราณคดี 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

12.บรรณารักษ์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

13.นายช่างศิลปกรรม (ช่างมุกและช่างรัก) 1 อัตรา มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
14.นายช่างศิลปกรรม (ด้านสถาปัตยกรรม) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสถาปัตยกรรมไทย หรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม

15.นายช่างสำรวจ 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
16.นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงานอยุธยา) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

17.นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงานอุบลราชธานี) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
18.นายช่างโยธา (ปฏิบัติงานปราจีนบุรี) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

19.นายช่างโยธา (ปฏิบัติงานนครราชสีมา) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
20.พนักงานธุรการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานปราจีนบุรี) ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา

21.พนักงานธุรการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานอุดรธานี) ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา
22.พนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานกาญจนบุรี) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร

23.พนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานปราจีนบุรี) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
24.พนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานเชียงราย) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร

25.พนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานลำพูน) 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com ภายในวันที่ 10-30 ก.ย.61

ด้วยกรมศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานลักษณะงานคุณสมบัติเฉะาพของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here