สมัครออนไลน์ ‘สภากาชาดไทย’ รับสมัครบุคลากร จำนวน 54 อัตรา วุฒิม3.ขึ้นไป

0
153

สมัครออนไลน์ ‘สภากาชาดไทย’ รับสมัครบุคลากร จำนวน 54 อัตรา วุฒิม3.ขึ้นไป


ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จำนวน 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-15 กันยายน 2561


รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
1.1 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายตรวจสอบ 2 สำนักงานตรวจสอบ
1.2 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายตรวจสอบ 4 สำนักงานตรวจสอบ


1.3 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ
1.4 หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มกรุณาอ่านคุณสมบัติในประกาศรับสมัคร


1.5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
1.6 นายแพทย์4-6 จำนวน 1 อัตราฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา
วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


1.7 นายแพทย์4-6 จำนวน 1 อัตรากลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ วุ
ฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
1.8 เภสัชกร 3-6 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- Advertisement -


1.9 เภสัชกร 3-6 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
1.10 นักอรรถบำบัด 3-5 จำนวน 1 อัตรา
ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย


1.11 วิทยาจารย์3-5 จำนวน 1 อัตรากลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางการพยาบาล ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
1.12 พยาบาล 3-5 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (หญิง)


1.13 พยาบาล 3-5 จำนวน 2 อัตรา ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่11 วิเศษนิยม บางแค ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
1.14 พยาบาล 3-5 จำนวน 1 อัตรา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


1.15 นักเทคนิคการแพทย์3-5 /นักวิทยาศาสตร์การแพทย์3-5 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
1.16 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี3-5 จำนวน 3 อัตรา ฝ่ายพัฒนาระบบงานควบคุมภายใน สำนักงานการคลัง
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)


1.17 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์3-5 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ สาขาวิชาเอกการประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา
1.18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา


1.19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหารายได้
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้อง


1.20 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 จังหวัดตราด สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา หากมีคุณวุฒิด้านบัญชี/การเงิน/การจัดการจะพิจารณาเป็นพิเศษ


1.21 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา


1.22 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายการเงินและบัญชีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา


1.23 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 2 อัตรา สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ


1.24 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี


1.25 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี1-4 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายการเงินและบัญชีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการเงิน การบัญชี


1.26 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 จำนวน 2 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขาหรือวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสายงานช่าง ทุกสาขาวิชา (ถ้ามีความสามารถการขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)


1.27 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพณิชยการทุกสาขา หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


1.28 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 จำนวน 1 อัตราภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพณิชยการทุกสาขา


1.29 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 จำนวน 1 อัตรางานธุรการ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพณิชยการทุกสาขา


1.30 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 จำนวน 2 อัตรา ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


1.31 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 จำนวน 1 อัตรา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
1.32 เจ้าหน้าที่รีดพิษงู1-4 จำนวน 2 อัตรา สวนงูสถานเสาวภา
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


1.33 นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 2 อัตรา สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างโยธา สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำรวจหรือสาขาก่อสร้าง


1.34 นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


1.35 นายช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์


1.36 นายช่างเทคนิค 1-4 จำนวน 1 อัตรา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน


1.37 ผู้ช่วยทันตแพทย์1-4 จำนวน 1 อัตรา งานทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ (หญิง)

1.38 พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
1.39 นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (ชาย)


1.40 นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพมหานคร ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


1.41 นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
1.42 พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (ชาย)


1.43 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา สถานีกาชาดที่ 8 (เอื้อนอนามัย) จังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


1.44 พนักงานเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 อัตรา สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.45 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพณิชยกรรมทุกสาขา


1.46 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) จำนวน 2 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
วุฒิการศึกษาระดับประกศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าทุกสาขา
1.47 พนักงานทำความสะอาด (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สถานพักฟื้นสวางคนิวาส สำนักงานกลาง (ปฏิบัติงานจังหวัดสมุทรปราการ)
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า


สมัครได้ทางอินเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอน ดังนี้
1. เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th/ เลือก “ใบสมัครออนไลน์”
2. กรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำแหน่งที่สมัคร ฝ่ายกลุ่มงาน / หน่วยงานและสำนักงาน รวมทั้งชื่อตัว – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และรายการอื่นๆที่มีเครื่องหมาย *


3. พิมพ์ใบสมัครในกระดาษ A4 พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานมาส่งก่อนวันปิดรับสมัครสอบโดยส่งมาที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (วงเล็บมุมซอง “ส่งสมัครงาน”) ก่อนวันปิดรับสมัคร 15 กันยายน 2561

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here