สมัครงานออนไลน์! ‘บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV)’ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป รายได้ดี

0
122

สมัครงานออนไลน์! ‘บริษัท บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV)’ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป รายได้ดี

Content Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานผังรายการ)1 อัตรา
1.บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
สนับสนุนและประสานงานในเรื่องเอกสารกระบวนการจัดหารายการ การรับ-ส่ง วัสดุเทปรายการจากผู้ผลิตเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการเพื่อเตรียมออกอากาศ รวมถึงดูแลงานด้านเอกสาร ตรวจสอบ,จัดทำ,ติดตามเอกสารนำเสนอต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการรับ-ส่งวัสดุเทปรายการ เพื่อเตรียมออกอากาศ
จัดเก็บและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดหารายการทั้งในและต่างประเทศ เช่น หนังสือขออนุมัติ,สัญญาการจ้างผลิตและเช่าสิทธิ์รายการ ฯลฯ ให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ สามารถค้นหาได้ถูกต้องและรวดเร็ว
ดูแลงานด้านเอกสาร ตรวจสอบ,จัดทำ,ติดตามเอกสารนำเสนอต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

- Advertisement -

3.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านการติดต่อ ประสานงานหรือด้านเลขานุการ ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft Office , อินเตอร์เน็ต มีทักษะในการจับประเด็นในการสนทนาได้ดี

Creative Program (เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์รายการ)1 อัตรา
1.บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
สร้างสรรค์แนวคิดของรูปแบบและนำเสนอเนื้อหารายการโทรทัศน์ รวมถึงควบคุมดูแล ตรวจสอบ รูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้ และมีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
สร้างสรรค์แนวคิดของรูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้ และมีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อหาแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
ควบคุมดูแล ตรวจสอบ รูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพดี และมีความถูกต้องตรงตามแผนงานที่วางไว้

3.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีในด้านการคิดรูปแบบรายการโทรทัศน์
มีความรู้และความเข้าใจในการสร้างสรรค์และขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์
มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถคิดรูปแบบหรือวิธีการนำเสนอรายการได้แปลกใหม่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา

Finance Manager (ผู้จัดการส่วนการเงิน)1 อัตรา
1.บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
วางแผน ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารกระแสเงินสด และการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานทั้งในส่วนของธุรกิจ Broadcast และ Non-broadcast พร้อมทั้งจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้บริหารทราบ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องด้านการเงินและความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน และให้เป็นไปตามนโยบาย

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
นำนโยบายที่ได้รับมาวางแผนเป้าหมายทางการเงินขององค์กร เพื่อให้เกิดสภาพคล่องด้านการเงินและความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน
วางนโยบายและควบคุมการจัดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานขององค์กร
จัดหาแหล่งเงินทุน วางแผนการบริหารเงินหมุนเวียนโดยรวบรวมข้อมูลเงินเข้า – ออก วิเคราะห์สถานะทางการเงินขององค์กร ดำเนินการฝาก/ถอน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

3.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในด้านการเงินและการบัญชี
มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในด้านการวิเคราะห์และจัดทำแผนการเงินและการลงทุน และการบริหารงบประมาณ

Legal Officer (นิติกร) 1 อัตรา
1.บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
ปฏิบัติงานด้านการร่างและตรวจสอบเอกสาร ข้อสัญญา ให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย และสำเร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายเพื่อนำไปเสนอผู้บังคับบัญชา

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
ปฏิบัติงานด้านการร่างและตรวจเอกสาร ข้อสัญญาขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามหลักกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายต่างๆ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที
ตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร

3.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายของสถานีโทรทัศน์ 5 ปีขึ้นไป (โดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา คดีหมิ่นประมาท)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer และโปรแกรมบริหารงานบุคคลสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

News Co-producer (ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว)2 อัตรา
1.บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
ปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
สนับสนุนการปฏิบัติงานของโปรดิวเชอร์เพื่อให้สามารถผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้
ปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ทั้งในส่วนของรายการข่าวที่ถ่ายทอดสดในสถานีและรายการข่าวที่ถ่ายทำนอกสถานที่ หรือสารคดีข่าว และสามารถที่จะปฏิบัติงานแทนโปรดิวเซอร์ได้ เพื่อดูแลกระบวนการผลิตข่าวให้มีประสิทธิภาพ และได้รายการข่าวที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานและรูปแบบรายการที่ได้กำหนดไว้

3.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการผลิตข่าวอย่างน้อย อย่างน้อย 3-5 ปี

New Media Sales Representative (เจ้าหน้าที่ขายสื่อใหม่)1 อัตรา
1.บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
ทำหน้าที่คิดแคมเปญ จัดทำแพคเกจการขายในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบ Integveated กับสื่ออื่นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือเอเจนซี่ และดูแลการขึ้นโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ที่ลูกค้าซื้อมาให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ทั้ง จากระบบการขายออนไลน์และสื่ออื่นๆ พร้อมกับจัดทำรายงานสรุปเพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชาและลูกค้า

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
คิดแคมแปญการขาย จัดทำแพคเกจ นำเสนอต่อเอเจนซี่ หรือลูกค้า
ประสานงานกับทราฟฟิกเกอร์ และเว็บมาสเตอร์ที่ดูแลระบบการขายออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำแพคเกจการขายรูปแบบ Integveated

3.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 – 2 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft Office , อินเตอร์เน็ต มีทักษะในการจับประเด็นในการสนทนาได้ดี

News Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อส่วนงานข่าว)1 อัตรา
1.บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
ตัดต่อภาพที่จะออกอากาศ เพื่อรายงานภาพที่มีคุณภาพ โดยมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา (บทบรรยาย) ของข่าว หรือ สารคดีข่าว
ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ และรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
นำข้อมูลที่ได้จากการตัดต่อเรียบร้อยแล้วส่งเข้าฐานข้อมูลกลาง (Server) และจัดระเบียบชุดข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Server) ด้วยการตั้งชื่อไฟล์และสกุลไฟล์ต่างๆ

3.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 1-3 ปี
มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ และใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี

News Reporter (ผู้สื่อข่าว)1 อัตรา
1.บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
แสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเขียนบทบรรยายข่าว รายงานข่าวออกอากาศในกรณีถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เพื่อผลิตข่าวที่ทันเหตุการณ์ รวมถึงทำสกู๊ปข่าว โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
เสาะแสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว รวมถึงเขียนบทบรรยายข่าว เพื่อให้ได้ข่าวที่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์
ประชุมติดตามประเด็นข่าวร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว (News Editor)
รายงานบทบรรยายข่าว และภาพข่าวที่ได้จากการจัดทำให้กองบรรณาธิการพิจารณาก่อนออกอากาศข่าวแก่สาธารณชน เพื่อคัดกรองเนื้อหาให้มีความถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

3.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสบการณ์ในการเป็นนักข่าว 1-3 ปี
มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

Online Reporter (ผู้สื่อข่าวออนไลน์)1 อัตรา
1.บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
มีหน้าที่หาข่าว ติดตามเหตุการณ์ นำเสนอข่าวที่ถูกต้อง ชัดเจน คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าวที่น่าสนใจ เพื่อทำการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อย่างรวดเร็ว มีความรู้ความชำนาญในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้เพื่อการค้นคว้าหาข้อมูล ตรวจสอบแหล่งที่มา ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเขียนใหม่ เรียงลำดับให้เข้าใจง่าย เพื่อสร้างให้เกิด Engagement ในกลุ่มผู้อ่าน

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
จัดทำเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมจากการนำเสนอข่าวจากสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมและมีความรอบด้านมากขึ้น รวมถึงการปรับเนื้อหาข่าวและภาพของนักข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีให้เหมาะกับผู้อ่านและผู้ชมบนสื่อออนไลน์
จัดทำเนื้อหาข่าวที่อยู่ในกระแสสังคมหรือ สังคมออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนผู้ชมให้เข้าสู่เว็บไซต์ www.pptvthailand.com
ทำการเผยแพร่เนื้อหาข่าว และภาพผ่าน Social Media ติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวที่นำเสนอ

3.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในด้านการหาข่าวและการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์อย่างน้อย 1 – 2 ปี
การรายงานข่าวผ่านสื่อออนไลน์, การรายงานข่าวในรูปแบบมัลติมีเดีย และมีจรรยาบรรณในการรายงานข่าว

Program Coordinator Producer (ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์รายการ)1 อัตรา
1.บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
สร้างสรรค์แนวคิดของรูปแบบและนำเสนอเนื้อหารายการโทรทัศน์ รวมถึงช่วยควบคุมการผลิตในทุกกระบวนการให้สำเร็จลุล่วง ตรวจสอบ รูปแบบเนื้อหารายการโทรทัศน์ และนำเสนอโมชั่นกราฟฟิก รวมถึงออกแบบโมชั่นกราฟฟิกโปรโมทรายการ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้ และมีรูปแบบและเนื้อหารายการตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
สร้างสรรค์แนวคิด รูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ และช่วยควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามรูปแบบ เพื่อเป็นแนวในการผลิตรายการโทรทัศน์ และสามารถดึงดูดผู้ชมเป้าหมายได้
สร้างสรรค์แนวคิดออกแบบโมชั่นกราฟฟิกเพื่อเพิ่มสีสันในรายการโทรทัศน์ให้เป็นที่น่าสนใจ และสามารถดึงดูดผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้ และเป็นไปตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
ดำเนินกระบวนการผลิตให้สำเร็จลุล่วง และเป็นที่น่าสนใจ มีเรตติ้งที่ดี

3.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการทำงานโทรทัศน์ 3 ปี ในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
มีความสามารถในการประสานงานเป็นอย่างดี

Sales Representative (เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา)1 อัตรา
1.บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
ปฏิบัติงานหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการบริการลูกค้า และผลักดันยอดขายการขายแพคเกจการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายโฆษณา เพื่อดำเนินการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา รวมไปถึงการดูแลลูกค้า และออกแบบแพคเกจที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อผลักดันให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
เจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการหลังการขายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการศึกษาประเมินความต้องการของกลุ่มลูกค้าหากลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้เพิ่มขึ้น

3.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า การบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในด้านการขายเวลาโฆษณา
มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีด้านธุรกิจสื่อและบันเทิง และการขายโฆษณา

Senior Online Reporter (ผู้สื่อข่าวอาวุโสออนไลน์)1 อัตรา
1.บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
ช่วยบริหารงานข่าวออนไลน์วางแผนงานในการจัดการหมายข่าวรายวัน คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าวที่น่าสนใจ รวมถึงรูปแบบการนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างให้เกิด Engagement ในกลุ่มผู้อ่าน

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
ช่วยบรรณาธิการข่าวออน์ไลน์บริหารจัดการข่าว / เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนหน้าเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วางแผนการทำงานร่วมกับทีมข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี และหน่วยงานโปรดักชั่นนิวมีเดีย
จัดทำเนื้อหาข่าวที่มาจากทีมข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ซึ่งประกอบด้วย การตัดต่อคลิป การคัดเลือกภาพนิ่ง การเขียนข่าวและรีไรต์

3.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวารสารศาสตร์, วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์เป็นนักข่าวภาคสนาม 3-5 ปี หรือเป็นรีไรต์เตอร์ข่าวออนไลน์ – ทีวี
การรายงานข่าวผ่านสื่อออนไลน์, การรายงานข่าวในรูปแบบมัลติมีเดีย และมีจรรยาบรรณในการรายงานข่าว

Technician Support Officer (เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค)1 อัตรา
1.บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา

2.หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)
ดูแลและบำรุงรักษาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดี สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
บันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ และรายงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบไฟฟ้า/ เครื่องปรับอากาศสตูดิโอ

3.คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)
สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรือสูงกว่า สาขาสาขาช่างไฟฟ้า โทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ในด้านการหาข่าวและการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์อย่างน้อย 1 – 2 ปี
มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์

สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail : recruit@pptvthailand.com
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here