เปิดรับสมัครออนไลน์ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ‘ช่อง7’ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

0
415

เปิดรับสมัครออนไลน์ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ‘ช่อง7’ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

พนักงาน สังกัดแผนกกิจกรรมการตลาด สายงานสื่อสารการตลาด
เพศชาย อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

พนักงาน แผนกภาพลักษณ์องค์กร สายงานสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์
เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 23 – 28 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2ปี ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) หรือ กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบสูง สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานและค้างคืนต่างจังหวัดได้
มีทักษาในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีมได้
** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

- Advertisement -

พนักงาน สังกัดงานขายโฆษณา แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา
เพศชาย / หญิง อายุ 24 – 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการทั่วไป, นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office) ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รอบคอบ และรวดเร็ว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ แผนกยานพาหนะ ด่วน!!!
เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาวิชา ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน ด้านซ่อมบำรุงยานพาหนะ 4 ปีขึ้นไป มีความชำนาญ และมีประสบการณ์จากศูนย์ หรืออู่ซ่อมรถที่ได้มาตรฐาน มีใบอนุญาตขับรถยนต์
** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

พนักงานปฏิบัติการ งานช่างไม้/ช่างสี แผนกศิลปกรรม ด่วน!!!
เพศชาย อายุ 20-40 ปี
จบการศึกษาตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง งานไม้ งานเหล็ก หรือ งานสี คุณสมบัติอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติได้ หากมีประสบการณ์ทางด้านผลิตงานฉากรายการหรือผลิตงานเฟอนิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงาน สังกัดงานสนับสนุนข่าว แผนกยานพาหนะ ด่วน!!
เพศชาย อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับ ปวช.ขึ้นไป มีประสบการณ์ขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และใบขับขี่ประเภท 2 สามารถทำงานต่างจังหวัด และทำงานเป็นกะได้

พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร ด่วน!!
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช. / ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า สาขาเครื่องกล สาขาอิเล็คทรอนิคส์ สาขาช่างซ่อมบำรุง และสาขาโยธา ต้องมีใบรับรองความรู้ความสามารถหรือใบประกอบวิชาชีพ สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานเขียนหรืออ่านแบบ และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พนักงาน สังกัดงานตรวจพิจารณาโฆษณาด้วยระบบ MyCensor ด่วน!!
เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทักษะหรือประสบการณ์ที่ต้องการ เข้าใจในหลักการทำงาน Web application, Database และเข้าใจหลักการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ทีวี
เข้าใจระบบ monitoring software, performance tracking and routine server maintenance ได้ และเข้าใจในการอ่านค่าเบื้องต้น เข้าใจ Specification File Format เพื่องานออกอากาศ เข้าใจวิธีการจัดประชุม VDO Conference และสามารถดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ เข้าใจการทำงานของ Cloud และการ Upload File ผ่าน Internet เต็มใจในการปฏิบัติงานในสภาวะที่มีหลายๆงานพร้อมกัน และจัดลำดับความสำคัญได้

ผู้สื่อข่าวบันเทิง แผนกข่าวบันเทิง ด่วน!!
เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน มีความสามารถด้านการเขียนบทความ และเขียนข่าวได้ มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ตัดต่อโปรแกรม Final Cut Pro X และโปรแกรมอื่นๆได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติอื่นๆ มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิง มีความสนใจและติดตามข่าวบันเทิงและข่าวสารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ชอบการทำงานร่วมกับผู้อื่น/ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงานวันหยุดและต่างจังหวัด

พนักงาน สังกัดแผนกสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ด่วน!!
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์ด้านสวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูล มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ และรักงานบริการ สามารถใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการฯภายในองค์กร สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลางานปกติ สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ด่วน!!
เพศชาย / หญิง อายุ 23 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย***
มีประสบการณ์การทำงานด้าน จป.วิชาชีพโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงาน 1 – 2 ปี มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์

พนักงาน สังกัดสายงานควบคุมการผลิตละคร ด่วน!!
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวางแผนการทำงานได้ดี มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

พนักงาน สังกัดงานตรวจคิวโฆษณา แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา ด่วน!!
เพศชาย / หญิง อายุ 24 – 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการทั่วไป, นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office) ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รอบคอบ และรวดเร็ว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

พนักงาน สังกัดงานเตรียมการผลิต แผนกปรี โปรดักชั่น ด่วน!!
เพศชาย / หญิง อายุ 21 – 26 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ เอกวิทยุ-โทรทัศน์ มีความรู้ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ มีความรู้ด้านการผลิตรายการ เช่นเขียนบทโทรทัศน์ กำกับเวที และการใช้เครื่องมือตัดต่อโปรแกรมต่างๆ เช่น FINAL CUT PRO X และ ADOBE PHOTOSHOP มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความอดทด มีประสบการณ์ด้านผลิตรายการโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

พนักงาน สังกัดงานผลิตสื่อเพื่อคนพิการ แผนกโปรดักชั่น ด่วน!!
เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ใช้หลักไวยากรณ์ภาษาไทยได้ดี มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โปรแกรมตัดต่อ (Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro) โปรแกรมผลิตสื่อเสียง (Audio Description) โปรแกรมผลิตคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption)
** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

พนักงาน สังกัดงานจัดเตรียมโฆษณา แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา ด่วน!!
เพศหญิง / ชาย อายุ 22-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ลักษณะงานของตำแหน่งที่ขอรับ คือ รวบรวมคิวโฆษณาตามผังรายการประจำวัน ตรวจเช็คและรวบรวมเวลาโฆษณาในแต่ละรายการจัดส่งให้สายงานวางแผนและบริหารผังรายการ จัดเรียงคิวโฆษณารายการต่างๆ ในรูปแบบ SOFT FILE เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานส่งเสริมการขายกีฬา แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา ด่วน!!
เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิชา การตลาด/ บริหารธุรกิจ/ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถพิเศษในการโน้มน้าว หรือ สื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้อโฆษณาได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการสื่อสาร และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกภาพที่ดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office)และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

พนักงาน งานจัดซื้อและพัสดุ แผนกจัดซื้อและทรัพย์สิน ด่วน!!
เพศชาย / หญิง อายุ 21 – 26 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีร่างกายแข็งแรง รู้จักใช้วาทะศิลป์ในการเจรจาต่อรอง มีความกระตือรือร้นและคล่องตัวในการทำงาน มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

นิติกร สังกัดงานกฎหมายกิจการโทรทัศน์ แผนกกฎหมาย ด่วน!!
เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 – 29 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี สามารถทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ และอดทน หากมีประสบการณ์ในการทำนิติกรรมสัญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงาน สังกัดงานควบคุมอาคาร แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร ด่วน!!
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส-ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การจัดการ อุตสาหกรรม
สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์ดูแลระบบอาคาร ระบบ Building Automation System (BAS) หรือระบบ Building Management System (BMS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน : ดูแล ควบคุมและตรวจสอบระบบภายในอาคาร , ระบบ CCTV , Access Control , VMS , Lift , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ , ระบบดับเพลิง และระบบ Car park

พนักงาน สังกัดงานวางแผนประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ ด่วน!!
เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ได้ สามารถถ่ายภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ในระดับดี มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีศิลปะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

พนักงาน แผนกบริหารสิทธ์ ด่วน!!
เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงาน สังกัดแผนกลิขสิทธิ์รายการ ด่วน!!
เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงาน แผนกสร้างสรรค์และผลิตรายการ ด่วน!!
เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์ เอกวิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ มีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ หรือออนไลน์ อย่างน้อย 1 ปี (แนบตัวอย่างผลงาน ถ้ามี) มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบอย่างมีเหตุผล และเป็นไปได้ ใช้โปรแกรมตัดต่อ FINAL CUT PRO X และโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการตัดต่อรายการได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติได้/สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

นิติกร สังกัดงานกฎหมายกิจการโทรทัศน์ ด่วน!!
เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27 – 33 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี สามารถทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ และอดทน หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

**หมายเหตุ :
-ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 8 ก.ย.61 อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ โปรดเช็คอีกครั้ง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
-หากต้องการสมัครงานในตำแหน่งใด คลิกสมัครงานที่นี่ เลือกตำแหน่งที่สนใจสมัคร แล้วคลิก “สมัครตำแหน่งนี้”
-หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดติดต่อ แผนกสรรหาและพัฒนาพนักงาน 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0 2495 7777 ต่อ 520 และ 522

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here