สมัครออนไลน์ ‘สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสอป.)’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา ทั่วประเทศไทย เงินเดือน 15,000 บาท

0
84

สมัครออนไลน์ ‘สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสอป.)’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา ทั่วประเทศไทย เงินเดือน 15,000 บาท

1.ด้านหน่งงาน
1.1.นักวิชาการสารสนเทศ จํานวน 1 ตําแหน่ง
1.2.นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหน่ง

1.3.นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 2 ตําแหน่ง
1.4.นักวิชาการสาธารณสุข(เลขานุการ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
1.5.เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง

2.คุณสมบัติทั่วไป
2.1.มีสัญชาติไทย
2.2.มีเพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี

2.3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
2.4.มีวินัย ตรงต่อเวลา บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
2.5.เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ไม่ละทิ้งความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้ผลสําเร็จด้วยดี

3.คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

4.การรับสมัคร
4.1.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอํานวยการ สํานักส่งเสริมและสนับสนุน อาหารปลอดภัยอาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือส่งอีเมล์มาที่ footbafety_moph@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560 โทร 0 2590 1621 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้นในการรับสมัคร

4.2.หลักฐานที่ต้องนํามายืนพร้อมใบสมัคร
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน 1 ฉบับ
– สําเนาวุฒิการศึกษาและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับตําแหน่งที่รับสมัคร จํานวน 1 ฉบับ

– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 6 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) จํานวน 2 รูป
– สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) ทั้งนี้สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับไว้ด้วย

5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดเวลา สถานที่สอบคัดเลือก
สํานักส่งแสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ให้ทราบภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ สํานักส่งเสริมและสนับสนุน อาหารปลอดภัยอาคาร 4 ชั้น 5 กสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือทาง www.fxodsafety.rmoph.go.th

6.วิธีการสอบคัดเลือก
สํานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย จะดําเนินการสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) และ สอบสัมภาษณ์

7.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สํานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สํานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือทาง WWW.foodsafety.moph.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติมฉบับที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติมฉบับที่ 2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here