สมัครออนไลน์ ‘บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี ทั่วประเทศไทย รายได้สูง สวัสดิการเพียบ

0
114

สมัครออนไลน์ ‘บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี ทั่วประเทศไทย รายได้สูง สวัสดิการเพียบ


1.ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)
รายละเอียดของงาน : กำหนดแผนงานของส่วนผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนรวมของบริษัทฯ กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนผลิต ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อประมาณการยอดการผลิตและเตรียมการผลิต

2.ให้ความเห็นและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงตารางการผลิตแก่หน่วยสนับสนุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงการกำหนดแนวทางป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก
3.ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เปรียบเทียบกับแผนการผลิตที่กำหนดพร้อมทั้งรายงานสรุปผลการผลิต การใช้ทรัพยากรและปริมาณของเสีย

4.ประชุมร่วมกับแผนกควบคุมคุณภาพและแผนกซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงการผลิตให้มีคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานและลดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์
5.กำกับดูแลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรผลิตของผู้ใต้บังคับบัญชา สนับสนุนนโยบายและแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
6.กำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงาน สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานในส่วนผลิต ประชุมชี้แจงกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเรื่องวิธีการทำงานและระเบียบปฏิบัติ

7.กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลงานและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ทีมงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร , วิศวกรรมการผลิต หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 10 ปีขึ้นไป อายุ 40 ปีขึ้นไป
-มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี สามารถวางแผนงานได้ดี มีความสามารถในการบังคับบัญชากำลังคนได้ดี

2.ตำแหน่ง : พนักงานQA (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)
รายละเอียดของงาน : ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ-วัตถุดิบ รวจสอบกระบวนการผลิต วิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านเคมี(เตรียมสารเคมี+วิเคราะห์) จัดทำรายงานผลการทดสอบ และผลการวิเคราะห์ ดูแลรักษาเครื่องมือ
คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิการศึกษาม.6 สายวิทย์ สามารถทำงานเข้ากะได้ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ไม่แพ้อาหารทะเล สารเคมี สายตาไม่บอดสี

3.ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานธุรการสำนักงาน , งานธุรการโรงงาน อาคารสถานที่ ดูแลงานพ่อบ้านแม่บ้านดูแลรถบริษัท, การจัดรถบริการพนักงาน ดูแลงานระบบบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรการ CCTV, ระบบสาธารณูปโภค, ระบบโทรศัพท์ ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขา ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มี Service mind รักงานบริการสามารถบริหารจัดการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ควบคุมดูแลงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รับข้อร้องเรียนและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น มีความละเอียด รอบคอบ กล้าตัดสินใจ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และ เพื่อนร่วมงาน
-มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ของธุรกิจ เช่น ตู้โทรศัพท์ ฯลฯ และมาตรฐาน ISO ประมาณ 2-3 ปี เพศชายเท่านั้น

4.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำสาขา จ.ราชบุรี)
รายละเอียดของงาน : วางแผนการฝึกอบรมประจำปี ดำเนินการฝึกอบรม ติดตาม ประเมินผลการผฝึกอบรม จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัท กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร : ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยาอุตสาหกรรมสามารถเป็นวิทยากรได้ พูดในที่สาธารณชนได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ

5.ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และบริหารกำลังคน ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ รองรับการประกันคุณภาพสินค้าได้ จัดการให้มีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ให้สอดคล้องกับค่าคุณภาพที่ต้องการควบคุมและจัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 35 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ในงาน 15 ปีขึ้นไป มีทักษะการเป็นหัวหน้างาน มีความรู้ FoodSafety , HACCP สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี

6.ตำแหน่ง : นักวิจัย (ประจำโรงงานศรีราชา จ.ชลบุรี)
รายละเอียดของงาน : ศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องปรุง/น้ำมันปรุงรส จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต / คำนวนต้นทุนสินค้า ศึกษาข้อกำหนดและคุณสมบัติของวัสดุ/วัตถุดิบ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐาน

คุณสมบัติผู้สมัคร : ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านการปรุงอาหาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ(พูด อ่าน เขียน)

7.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คุณภาพ (ประจำสาขา จ.ชลบุรี)
รายละเอียดของงาน : ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการผลิตบะหมี่ การตรววจสอบวัตถุดิบ วางแผนการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพสินค้า ติดตามปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร : ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับปานกลางสามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานและความร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ

8.ตำแหน่ง : พนักงานขับรถผู้บริหาร(ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพ)
รายละเอียดของงาน : ขับรถให้รองประธานกรรมการ ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งาน ทำความสะอาดรถ
คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

9.ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยผลิต (ประจำสาขาจ.ราชบุรี)
รายละเอียดของงาน : ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนผลิตประจำวัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บังคับบัญชา/จัดการ กำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต จัดทำระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขา Food Science, Food Tech , วิศวกรรม ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการผลิตอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานเข้ากะได้
มีความรู้เรื่องระบบต่างๆ เช่น GMP, ISO 14000, ISO 9001, BRC, HACCP ในกระบวนการผลิต

10.ตำแหน่ง : พนักงานช่างทั่วไป ประจำโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1-3 ปี ขึ้นไป วางแผนและบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงได้ มีความรับผิดชอบ/ติดตามงาน วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สาขาอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ากะได้

11.ตำแหน่ง : หัวหน้าช่าง ประจำที่โรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร : มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2-3 ปี ขึ้นไป วางแผนและบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงได้ มีความรับผิดชอบ/ติดตามงาน วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สาขาอุตสาหการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ากะได้

12.ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยผลิต (โรงงานระยอง)
รายละเอียดของงาน : ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต มีทักษะเรื่องการดูแลพนักงาน ควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด มีความอดทนสูง รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์
คุณสมบัติผู้สมัคร : จบ.ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์การอาหาร อายุ 25 ปี ขึ้นไป เข้ากะได้ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

13.ตำแหน่ง : หัวหน้าไลน์การผลิต (โรงงานระยอง)
รายละเอียดของงาน : ควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพการผลิตให้ได้เป้าหมาย ควบคุมการเปลี่ยน ผลิตภันณ์ ให้ตรงตามเอกสาร วางแผนการ PM เครื่องจักร ควบคุมดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพ อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : จบ ปวส.ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล สามารถทำงานเข้ากะได้ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนได้

14.ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง ( ประจำโรงงานระยอง)
รายละเอียดของงาน : ดูแลงานซ่อมบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพ วางแผนการ PM เครื่องจักร และแผนซ่อมบำรุง ควบคุมดูแลการซ่อมในฝ่ายการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลด ของเสีย อื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร จบการศึกษา ปวส. สาขา ไฟ้ฟ้ากำลัง เคยผ่านงานซ่อมบำรุง (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) ประสานงานกับผู้อื่นได้

15.ตำแหน่ง : พนักงานช่างซ่อมบำรุง (ประจำบริษัท ไทยอันเป่า) สาขา จ.ชลบุรี
รายละเอียดของงาน : ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตตามแผนที่กำหนด ลงบันทึกรายงานการซ่อมบำรุงในแบบฟอร์มทีี่กำหนด บำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า ,เครื่องกล สามารถทำงานเข้ากะได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ทำงานในพื้นที่ ที่มีเสียงดังได้

สมัครงานคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here