สมัครออนไลน์ ‘กรมทางหลวงชนบท’ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. หลายอัตรา ทั่วประเทศไทย เงินเดือน 13,500 บาท

0
257

สมัครออนไลน์ ‘กรมทางหลวงชนบท’ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. หลายอัตรา ทั่วประเทศไทย เงินเดือน 13,500 บาท


ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ : ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและ มีหลักฐานตรวจสอบได้รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ด้านการบริการ : ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ค่าตอบแทน ๑๓,๘00 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร :
– มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน
– ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

– ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
– ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น

การรับสมัคร : การรับสมัครสอบพนักงานราชการ (พร.)ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
– เปิดเว็บไซต์ http://job.drr.go.th หรือ http://www.drr.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ พนักงานราชการ (พร.)” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตรประจําตัวประชาชน
– พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A4 จํานวน ๒ แผ่นหรือ

– นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงิน ไว้ด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
– ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 500 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท เมื่อสมัครและชําระเงินค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ายเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

– ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมแล้วจะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ
– ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑.๕๕๒ นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และนํามายื่นในวันสอบ(สัมภาษณ์)
– ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ก่อนสอบข้อเขียน ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job.drr.go.th หรือ http://www.drr.go.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อของผู้สมัครสอบโดยใช้ปุ่มค้นหารายชื่อ ผู้สมัครสอบ ซึ่งจะมีเฉพาะผู้สมัครสอบที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วเท่านั้น เพื่อนําไปใช้เป็นหลักฐาน ในการเข้าสอบ

เงื่อนไขในการสมัครสอบ :
(๑) ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ สถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น เป็นเกณฑ์

(๒) ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
(๓) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง

– การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอน
กรมทางหลวงชนบทจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ จากผู้สมัครสอบที่ได้ชําระค่าธรรมเนียม ถูกต้องแล้วพร้อมทั้งกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ http://job.drr.go.th หรือ http://www.drr.go.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ”

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) :
– ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑.๕ x 6 ซม. และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
– สําเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และสําเนา ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร :
กรมทางหลวงชนบท จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.drrgot หัวข้อข่าวสาร ข่าวรับสมัครงาน และบอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มสรรหาและวินัย สํานักบริหารกลาง ชั้น 5 อาคาร ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไป เมื่อครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการประกาศรับสมัครในตําแหน่งเดียวกันนี้อีกและ ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
สมัครงานคลิกที่นี่
ชมคลิป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here