สมัครออนไลน์ “กรมศุลกากร” รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 30 อัตรา วุฒิป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

0
445

สมัครออนไลน์ “กรมศุลกากร” รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 30 อัตรา วุฒิป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2561

ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 30 อัตรา

- Advertisement -

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร ลงวันที่ 23 มกราคม 2560

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศุลกากร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx
2.กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนด
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2561 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์http://job.customs.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here