สมัครผ่านระบบออนไลน์ ‘กรมการปกครอง’ รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ หรือ ‘ปลัดอำเภอ’ เงินเดือนเริ่มต้น 16,500 บาท

0
715

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ‘กรมการปกครอง’ รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ หรือ ‘ปลัดอำเภอ’ เงินเดือนเริ่มต้น 16,500 บาท (กรอกใบสมัครออนไลน์ท้ายข่าว)

*โค้งสุดท้าย!!! เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2561 จำนวน 180 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสอบ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยถูกลงโทษให้ไล่ออก หรือปลดออก เพราะกระทำความผิดจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

- Advertisement -

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี)
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 180 อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือในวันที่ 23 สิงหาคม 2561

เงื่อนไขในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น วุฒิการศึกษาต้องตรงตามคุณสมบัติ และสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ 23 สิงหาคม 2561

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15000-16500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฎิบัติงานด้านการปกครอง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการในสังกัดดรมการปกครอง
2.ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
3.ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ

วิธีการรับสมัครสอบ รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (กรอกใบสมัครออนไลน์ท้ายข่าว) ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดและเมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกหมายประจำตัวสอบ ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ

จากนั้นพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงิน นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับรองตนเอง และได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ เป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ พร้อมกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ทางเว็บไซต์ http://job.dopa.go.th หรือ http://www.dopa.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here