สมัครออนไลน์ ‘การไฟฟ้านครหลวง’ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน 14,170-20,040 บาท

0
2224

สมัครออนไลน์ ‘การไฟฟ้านครหลวง’ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน 14,170-20,040 บาท (กรอกใบสมัครออนไลน์ท้ายข่าว)

‘การไฟฟ้านครหลวง’ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกในคุณนวุฒิต่างๆจำนวน 26 คนโน๊ตรวม 120 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 61 – 23 ส.ค. 61 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่างๆโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณวุฒิ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาดหรือการเงิน โดยมีพื้นฐานปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจการตลาดและการเงินจำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการ 5 ด้านแผนงาน
อัตราเงินเดือน 20040 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

- Advertisement -

2.คุณวุฒิ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี การบัญชี หรือ การเงินและการตลาด จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการ 5 ด้านแผนงาน
อัตราเงินเดือน 20040 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

3.คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 38 อัตรา
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่สำคัญเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ตาไม่บอดสี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป มีใบประกอบมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร

4.คุณวุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา จำนวน 9 อัตรา
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป ตาไม่บอดสี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร

5.คุณวุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง วิศวกรสื่อสาร 4
อัตราเงินเดือน 17840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าสื่อสารไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร

6.คุณวุฒิ ปริญญาตรีบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารราชกิจ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง บุคลากร 4
อัตราเงินเดือน 16840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัครสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

7.คุณวุฒิ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง บุคลากร 4
อัตราเงินเดือน 16840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

8.คุณวุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่ง นิติกรณ์ 4
อัตราเงินเดือน 16840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป ใบอนุญาตให้เป็นทนายความและเอกสารหลักฐานแสดงการผ่านการว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 คดี

9.คุณวุฒิปริญญาตรีคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักฝึกอบรมณ์ 4
อัตราเงินเดือน 16840 บาท
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัครสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

10.คุณวุฒิ ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์วารสาร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4
อัตราเงินเดือน 16840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัครสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวกและมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าการแสดงออก มีความถนัดในการใช้โซเชียลมีเดีย สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบการตัดต่อภาพในเบื้องต้นได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

11.คุณวุฒิ ปริญญาต รีบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เลขานุการ 4
อัตราเงินเดือน 16840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีมีทัศนคติเชิงบวก

12.คุณวุฒิ ปริญญาตรีการจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ การจัดการวิศวกรรม จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุ 4
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

13.คุณวุฒิ ปริญญาตรีการบัญชี จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักบัญชี 4
อัตราเงินเดือน 16840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

14.คุณวุฒิ ปริญญาตรีการบัญชี จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักการเงิน 4
อัตราเงินเดือน 16840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

15.คุณวุฒิ ปริญญาตรีการบัญชีการเงิน การบริหารธุรกิจจำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการ 4
อัตราเงินเดือน 16840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป ด้านตรวจสอบเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภาษีอากรหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน

16.คุณวุฒิ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการ 4 ด้านเศรษฐกิจ
อัตราเงินเดือน 16840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

17.คุณวุฒิ ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสาระสนเทศจำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง นักประมวลผลข้อมูล 4
อัตราเงินเดือน 16840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

18.คุณวุฒิ ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เภสัชกร 4
อัตราเงินเดือน 17840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

19.คุณวุฒิ ปริญญาตรีการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาการ 4
อัตราเงินเดือน 16840 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

20.คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโลจิสติกส์ จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 3
อัตราเงินเดือน 14170 บาท
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัครสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

21.คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานโสดทัศนูปกรณ์ 3
อัตราเงินเดือน 14170 บาท
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

22.คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 15 อัตรา
ตำแหน่ง ช่างเทคนิกไฟฟ้า 3
อัตราเงินเดือน 14170 บาท
คุณสมบัติ : เพศชาย ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

23.คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคโยธา 3
อัตราเงินเดือน 14170 บาท
คุณสมบัติ : เพศชาย ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้

24.คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคเครื่องกล 3
อัตราเงินเดือน 14170 บาท
คุณสมบัติ : เพศชาย ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

25.คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 13 อัตรา
ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า จำนวน 11 อัตรา
ช่างเทคนิคสายใต้ดินจำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12700 บาท
คุณสมบัติ : เพศชาย ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร สามารถขับรถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ สุขภาพแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศ หรือมีระยะความลึกอย่างน้อย 20 เมตรจากระดับพื้นดินได้

26.คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1
อัตราเงินเดือน 11350 บาท
คุณสมบัติ : เพศชาย ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ณวันที่ยื่นใบสมัคร มีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 ปฏิบัติงานขับรถยนต์ใช้เครื่องมือคนยานยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้ามีใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นที่ 2 จากกรมเจ้าท่าและมีประกาศนียบัตรงานใช้เครื่องยนต์จากยนพื้นชั้นที่ 2 จากกรมเจ้าท่า ปฎิบัติงานใช้เครื่องมือกลเรือจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์จริงในการขับรถยนต์ตามใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนและมีประสบการณ์จริงในการขับเรือกลลำน้ำมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน เป็นผู้มีพฤติกรรมเหมาะสมมีบุคลิกภาพดีและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถขับ Froklift หรือ รถเครน หรือ รถเครนติดกระเช้า

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารประกาศฉบับเต็ม
สมัครออนไลน์คลิกที่นี่

ตัวอย่างการปฎิบัติงานของ ‘การไฟฟ้านครหลวง’ (ชมคลิป)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here