สมัครผ่านระบบออนไลน์ ‘กรมการค้าภายใน’ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 19,250 บาท

0
225

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ‘กรมการค้าภายใน’ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 19,250 บาท (กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ลิงค์ท้ายข่าว)

กรมการค้าภายใน มีภารกิจหลักคือมุ่งเน้นส่งเสริมการค้าภายในประเทศเป็นสำคัญ ทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าของคนไทย และการค้าโดยทั่วไป สืบราคาและรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า อุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพ และแหล่งผลิตของสินค้านั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ผลิตให้ขายได้ราคา

รวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้าอันกระทบกระเทือนถึงการครองชีพของประชาชน เนื่องจากระหว่างนั้นอยู่ในสมัยของสงคราม เศรษฐกิจในประเทศไม่เป็นปกติ การดูแลแก้ปัญหา สินค้าขาดแคลนและขึ้นราคาเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทุกหน่วยงานรวมทั้งกรมการค้าภายในต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใกล้ชิด

- Advertisement -

กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังต่อไปนี้

1.เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน 1 อัตรา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ลักษณะการปฎิบัติงาน ชั่งตวงวัดตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฎิบัติงานอื่นตามได้รับมอบหมาย

1.ตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่มีระบบการทำงานไม่ซับซ้อน และการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
2.ตรวจสอบคำขออนุญาตประกอบธุรกิจ ผลิต สั่ง ซ่อม และขายเครื่องชี่งตวงวัด รวมทั้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว เพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.ช่วยศึกษา ค้นคว้า เพื่อปรับปรุงหรือกำหนดมาตรฐานของเครื่องชั่งตวงวัดและการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อ
4.จัดทำทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจ จัดทำทะเบียนประวัติเครื่องชั่งตวงวัด เพื่อติดตามตรวจสอบให้คำรับรอง

ด้านการบริการ ชี้แจง ตอบปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความรู้เกี่ยวกับการชั่งตวงวัดให้แก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลและสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้ตำรงตำแหน่งทางการเมือง คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2.นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ 2 อัตรา : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี

อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท ลักษณะงาน ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานชั่งตวงวัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฎิบัติในด้านต่างๆ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้ตำรงตำแหน่งทางการเมือง คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3.นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 9 อัตรา : ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท

อัตราเงินเดือน 17500-19250 บาท ลักษณะงานที่ปฎิบัติ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้ตำรงตำแหน่งทางการเมือง คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

**กรอกใบสมัครออนไลน์คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here