สมัครผ่านระบบออนไลน์ ‘บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด’ เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง ทั่วประเทศไทย วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

0
1186

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ‘บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด’ เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง ทั่วประเทศไทย วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (กรอกใบสมัครออนไลน์ท้ายข้าว)

‘บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด’ เป็นบริษัทแกนนำของโตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค และ เครือข่ายโตโยต้าทั่วโลก เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและยกย่องที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบัน ‘บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด’ เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

1.วิศวกรรมการผลิต จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดงาน : บำรุงรักษาและสาธารณูปโภค วางแผนการผลิต ควบคุมคุณภาพ
คุณสมบัติ : ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 26 ปี ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / เครื่องกล / ไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC: 550 ที่แนะนำขั้นต่ำ 750 บาท) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถทำงานที่สำโรงจังหวัดสมุทรปราการหรือจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน ผ่านหรือรับการยกเว้นการรับราชการทหาร (ชาย)
สถานที่ทำงาน : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ทุกสถานที่ทำงาน)

- Advertisement -

2.ล่ามญี่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดงาน : ล่ามภาษาญี่ปุ่น / ดูแลรับผิดชอบในการสนับสนุนพนักงานในประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในญี่ปุ่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น / ผู้ดูแลจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้คำแนะนำในรูปแบบชีวิตและสนับสนุนสมาชิกในการสื่อสาร รายงานผลการตรวจสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อสังเกตในแต่ละสัปดาห์และการพัฒนาสมาชิก แปลรายงานสมาชิกและทำรายงานสรุปภาพ
คุณสมบัติ : ชายเท่านั้น ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี คำสั่งที่ดีในภาษาญี่ปุ่น (JLPT N1 หรือ N2) ประสบการณ์ 1-3 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้ 1-2 ปี (โตโยต้าเมืองจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่น) มีจิตใจที่ดีในการให้บริการ / แก้ปัญหา / ใช้งานได้ง่าย มีประสบการณ์ในด้านการศึกษาหรืออาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
สถานที่ทำงาน : Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (Head Office)

3.วิศวกรบริการด้านเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพรถยนต์ ประสานงานและพัฒนาระบบการทำงานของตัวแทนจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในระยะยาว
คุณสมบัติ : ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 26 ปี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.5 มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 550 คะแนน) ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Excel และ PowerPoint)
สถานที่ทำงาน : Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (Head Office)

4.ฝ่ายการตลาดบริการลูกค้า จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดงาน : ปรับปรุงบริการหลังการขายในตัวแทนจำหน่ายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ร่วมมือและสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า จัดกิจกรรมความสัมพันธ์กับลูกค้า จัดการระบบข้อมูลลูกค้า
คุณสมบัติ : ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 26 ปี ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์, การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนนขั้นต่ำ 600 คะแนน) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (M.S.Office) สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่
สถานที่ทำงาน : Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (Head Office)

5.ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดงาน : เป็นหน่วยงานในการจัดทำโครงการบริหารการเงินและบริหารความเสี่ยง เยี่ยมชมและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของตัวแทนจำหน่ายของโตโยต้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและปัญหา ให้คำปรึกษาติดตามและควบคุมการดำเนินงานทางการเงิน ใช้การบริหารความเสี่ยงของตัวแทนจำหน่าย ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกเพื่อบรรลุโครงการ
คุณสมบัติ : ชายหรือหญิง อายุ 27 – 35 ปี มีประสบการณ์ด้านการปรับโครงสร้างสินเชื่อ / หนี้หรือการบริหารความเสี่ยงจากตัวแทนจำหน่ายอย่างน้อย 3 ปี ปริญญาตรีสาขาการบัญชีหรือการเงิน การเจรจาต่อรองที่ดีและการประนีประนอมทักษะ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC 550 คะแนน) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี (เอ็มเอสโอฟอร์ซ, เอสเอพี, ออราเคิล) สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ เงินเดือน: 40,000 – 65,000 บาท / เดือน (ต่อรองได้)
สถานที่ทำงาน : Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (Head Office)

6.ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดงาน : สนับสนุนงานการผลิต (แผนกเชื่อม ทำสี การประกอบ ควบคุมคุณภาพ หรือซ่อมบำรุง) จัดหา ดูแล หรือตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ประสานงาน ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงมาตรฐานตามนโยบายบริษัท ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : เพศชาย อายุระหว่าง 20-27 ปี ระดับการศึกษา ปวส. วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม มีความรู้พื้นฐานด้านงานก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป สามารถโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถสื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานสำโรง จ.สมุทรปราการ หรือโรงงานบ้านโพธิ์ หรือโรงงานเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
สถานที่ทำงาน : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ทุกสถานที่ทำงาน)

7.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางและจัดการรถในสำนักงาน สนับสนุนการดำเนินการขนส่งอื่น ๆ (ตั๋วเครื่องบิน, แก๊ส, แก๊ส) สนับสนุนโครงการฝึกอบรม “ขับขี่ปลอดภัย” ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : ชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 26 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์, BBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง GPA ไม่น้อยกว่า 2.70 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC 550 คะแนน) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สถานที่ทำงาน : Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (Head Office)

8.เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์สถานการณ์การขายและการขายหลังการขายของตัวแทนจำหน่าย รายงานการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายโดยรวม การตีความและวิเคราะห์งบการเงิน ผู้จัดจำหน่ายฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีและการเงิน ประสบการณ์ด้านการเงินจะเป็นประโยชน์
คุณสมบัติ : ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 26 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขา Finance, Economics, BBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง GPAX ไม่น้อยกว่า 2.7 มีทักษะในการวิเคราะห์บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ผู้เล่นทีมที่ดี มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการเขียนและพูด (TOEIC อย่างน้อย 550) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สถานที่ทำงานที่อาคารซีอาร์ซีออลซีซั่นเพลสใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต
สถานที่ทำงาน : Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (All Seasons Place)

9.เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดงาน : สื่อการสอนการออกแบบ (E-Learning, VDO clip, PowerPoint, Manual) จัดการฐานข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน ดำเนินการฝึกอบรม (Core, สมรรถนะการปฏิบัติงานและการจัดการ) จัดการและดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง GPA ไม่น้อยกว่า 2.70 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC 550 คะแนน) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สถานที่ทำงาน : Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (Head Office)

*กรอกใบสมัครออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here