โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป จำนวน 104 อัตรา ถึง 16 ส.ค. 2561 นี้

0
609

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป จำนวน 104 อัตรา ถึง 16 ส.ค. 2561 นี้ (ชมคลิปท้ายข่าว)

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานรายได้โรงพยาบาลในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เปิดรับสมัคร จำนวน 12 ตำแหน่ง 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-16 สิงหาคม 2561

ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.พนักงานธุรการ อัตราจ้าง10,920 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว2,000 บาทประจำงานตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

- Advertisement -

คุณสมบัติ พนักงานบริการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น การเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสากหรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่วิชาคอมพิวเตอร์

2.พนักงานพัสดุ อัตราจ้าง10,920บาทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว2,000บาทประจำฝ่ายทันตกรรมจำนวน1อัตรา

คุณสมบัติ พนักงานพัสดุ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชายกเว้น การเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสากหรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่วิชาคอมพิวเตอร์

3.เจ้าหน้าที่ธุรการอัตราจ้าง7,360บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว2,000บาทประจำงานรักษ์สุขภาพ จำนวน 1 อัตราประจำฝ่ายพยาบา จำนวน10 อัตราประจำฝ่ายทันตกรรมจำนวน 1 อัตราประจำงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ธุรการประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวช.)หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ยกเว้นวิชา เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

4.เจ้าหน้าที่พัสดุอัตราจ้าง9,360บาทเงินค่าครองชีพชั่วคราว2,000บาทประจำงานทะเบียนและคลังพัสดุจำนวน3อัตรา คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวช.)หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ยกเว้นวิชาเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรมช่างอุตสาหกรรมศิลปกรรม

5.พนักงานช่วยพยาบาล อัตราค่าจ้าง8,480บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว2,000บาทประจำฝ่ายการพยาบาลจำนวน23อัตราคุณสมบัติพนักงานช่วยพยาบาลจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

6.พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ อัตราค่าจ้าง8,480บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาทประจำหน่วยจุลชีววิทยาจำนวน1อัตราประจำงานธนาคารเลือดจำนวน1อัตราคุณสมบัติพนักงานเทคนิคการแพทย์จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

7.พนักงานช่วยงานบริการอัตราค่าจ้าง7,590บาทเงินเพิ่มค่าครองชีพช่วยชั่วคราว2,000บาทประจำฝ่ายการพยาบาลจำนวน11อัตราประจำงานซ่อมบำรุงจำนวน1อัตรา

ประจำงานทะเบียนและคลังพัสดุจำนวน3อัตราประจำงานผลิตยาจำนวนอัตราคุณสมบัติพนักงานช่วยบริการจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

8.พนักงานช่วยขับรถยนต์ อัตราค่าจ้าง7,590บาทเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราว2,000บาทประจำงานยานพาหนะจำนวน3อัตราคุณสมบัติพนักงานช่วยขับรถยนต์จบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

9.พนักงานวิทยุสื่อสารอัตราค่าจ้าง7,590 บาทเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราว2,000บาทประจำวานอุบัติเหตุและฉุกเฉินคุณสมบัติพนักงานวิทยุสื่อสารจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

10.พนักงานบริการแปลอัตราค่าจ้าง7,590บาทเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราว2,000บาทประจำงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจำนวน 3อัตราคุณสมบัติพนักงานบริการแปลจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

11.พนักงานจัดส่ง อัตราค่าจ้าง7,590บาทเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราว2,000บาทประจำงานฝ่ายสนับสนุนบริการจำนวน3อัตราคุณสมบัติพนักงานจัดส่งจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

12.พนักงานช่วยงานโภชนาการอัตราค่าจ้าง 7,590บาทเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราว2,000บาทประจำงานโภชนาการจำนวน22อัตราคุณสมบัติพนักงานโภชนาการจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.ผู้สมัครชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์หรือผ่านการเกนณฑ์ทหารแล้ว2.มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกษและการใช่คอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร3.พระภิกษุหรือสามเณรไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่20สิงหาคม2561ณบอร์ดประกาศงานบริหารทีพยการมนุษย์ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนาหรือดูทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.hospital.tu.ac.th

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะเข้าสมัครรับการคัดเลือก ติดต่อขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติสัฒนา ระยะที่ 2 โรงพบาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานีตั้งแต่วันที่6สิงหาคม 61- 16 สิงหาคม 61 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2926-9368-9

รานละเอียดและการสมัครเพิ่มเติม
http://www.hospital.tu.ac.th/prgJobsTUH/myfile/20180802171420A%206-16-8-61.pdf
http://www.hospital.tu.ac.th/ab_information.php

คลิป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here