สมัครออนไลน์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงฯ รับสมัครเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. ถึง 20ส.ค.61นี้

0
417

(สมัครออนไลน์) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงฯ รับสมัครเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช ถึง 20ส.ค.61นี้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง เพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่มุ่งทำลายผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.)

อ.รมน. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา เงินเดือน 9,400-10,340 บาท

- Advertisement -

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการปฏิบัติการ
– ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั้วไป เช่นการรับส่ง ลงทะเบียน การเตรียมประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
– รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และมีหลักฐานทางราชการ

– ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัรฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในภาพสภาพพร้อมใช้งาน
– รวบรวมงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาการเพื่อนำไปใช้เสนอและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด้านการบริการ
– ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น
– ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
– ผลิตเอกสารต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกิจของหน่วยงานและปฏิบัติงานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา (โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ คือวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์)

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม ถึง 20 สิงหาคม ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
– เปิดเว็บไซต์ www.isocgo.th หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

– กรอกข้อความให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
-พิมพ์แบบฟอร์มลงกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น
– ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 380 บาท

เงื่อนไขการสมัครสอบ
– ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
– ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสุดท้าย ของการรับสมัครสอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนด เวลา สถานที่สอบ
กอ. รมน. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ www.isoc.go.th ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ประวัติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร เมื่อ พ.ศ. 2495 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 ในเวลาต่อมา วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2508 จึงได้ก่อตั้ง กองบัญชาการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ (บก.ปค.)

เพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ และวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ได้แปรสภาพเป็น กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.) จากนั้น พ.ศ. 2516 ก็เปลี่ยนชื่อเป็น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยยังคงมีหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คอมมิวนิสต์ฯ

ต่อมาภายหลัง พ.ศ. 2525ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์มีน้อยลง และมีการปรับปรุงโครงสร้าง ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัยได้ปรับบทบาทของ กอ.รมน. ให้ปฏิบัติภารกิจทางด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบและเสริมความมั่นคงชายแดน การพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ การแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยและผู้หลบหนีเข้าเมือง การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ปัญหาความข้องแย้งโดยสันติวิธี (หน่วยสันตินิมิต) การปฏิบัติงานด้านการข่าว และการปฏิบัติการจิตวิทยา (ปจว.)

เมื่อ พ.ศ. 2544 รัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ลดปรับลดบทบาทของ กอ.รมน. ลง โดยเฉพาะด้านการแก้ไขความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย และเพิ่มบทบาทด้านการประสานงาน มีการปรับโครงสร้าง กอ.รมน. จากเดิมมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็น รอง ผอ.รมน. โดยตำแหน่ง และปรับเพิ่มตำแหน่ง ดังนี้

รอง ผอ.รมน. มี 3 ตำแหน่ง
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รอง ผอ.รมน.ฝ่ายการเมือง
ผู้ช่วย ผอ.รมน. มี 5 ตำแหน่ง
ผู้บัญชาการทหารบก

ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อธิบดีกรมการปกครอง นอกจากนี้ยังมีการปรับสายบังคับบัญชาของ กอ.รมน. จังหวัด จากเดิมขึ้นอยู่กับ กอ.รมน. ภาค ให้ส่วนกลางเป็นผู้สั่งการโดยตรง

รายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ตาลิงค์ข้างล่างนี้

http://27.254.39.150/Main/FrmAnnounceNews.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=wAe%2fIZx%2fLFw%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d&IpS=iWwmoq9h7wg%3d

คลิป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here