กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ หลายอัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

0
377

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ หลายอัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท (ชมคลิปท้ายข่าว)

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 39 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี3-9ส.ค.61

สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
– นายช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

- Advertisement -

สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
– เจ้่าพนักงานธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังนี้

การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
– นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 8 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันดังนี้
1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

4) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
5 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
7) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
8) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
9) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

10) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
11) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
13) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
14) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์

15) สาขาสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
16) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร
– เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท :ได้รับ ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
– นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 13 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันดังนี้
1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

4) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
5 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
7) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
8) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
9) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

10) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
11) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
13) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์

14) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
15) สาขาสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
16) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก – นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 8 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันดังนี้
1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

4) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
5 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
7) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
8) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

9) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
10) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
11) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
13) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์

14) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
15) สาขาสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
16) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

– เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ได้รับ ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
6. ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่โทษกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้ที่เคยลงโทษให้ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ

เงื่อนไขการรับสมัคร
1. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถเลือกสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วแก้ไขไม่ได้
2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบ
3. การรับสมัครหากผู้สมัครจงจกรอกข้อมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามแระมวลกฏหมาย

ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิฯความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่การประเมิน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://doae2.thaijobjob.com

เกณฑ์การตัดสิน
1. ผู้ที่จะถือว่าเป็ผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ครั้งละไม่ต่ำกว่าร้ยละ 60
2. ผู้ที่ถือว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 จะต้องได้คะแนนสอบครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การรับสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2561 ตามลิงค์รายละเอียดดังกล่าว

สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
https://doae1.thaijobjob.com/

สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดชลบุรี
https://doae2.thaijobjob.com/

สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
https://doae3.thaijobjob.com/

สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
https://doae4.thaijobjob.com/

สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
https://doae9.thaijobjob.com/

คลิป กรมส่งเสริมการเกษตร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here