สมัครออนไลน์ ‘กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล’ เปิดรับสมัครงาน เงินเดือน 25,000 บาท 1-20 ส.ค. 61นี้

0
483

สมัครออนไลน์ (งานรัฐวิสาหกิจ) ‘กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล’ เปิดรับสมัครงาน เงินเดือน 25,000 บาท 1-20 ส.ค. 61นี้ 

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิคแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา ปริญญาโท สาขาบัญชี หรือ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจและมีวุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี หรือปริญญาตรีสาขาบัญชี
2. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน

- Advertisement -

ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่การเงิน
1. บริหารจัดการกระแสเงินสด
2. บริหารจัดการด้านรับ-จ่ายเงิน
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านบัชญีเบื้องต้นเป็นอย่างน้อย

4. มีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกรรมบัญชี การรับ-จ่ายเงิน
5. มีความรู้ความเข้าใจภาษีอากรทุกประเภท
6. มีความสามารถ อ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำใบสั่งจ่าย
2. บันทึกข้อมูลทางบัญชีและการปรับปรุงบัญชี
3. ปิดบัญชีและจัดทำงบการการเงิน
4. วิเคราะห์งบการเงิน

ทักษะประสบการณ์
1. มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูล ทางการเงิน มาตราการบัญชี ภาษีอากร
2. มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี

วิชาที่ทดสอบ
1. วัดความถนัดทางปัญญา (Cognitive Aptitude Test) ต้องมีผลคะแนนผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนปริญญาตรี 19,000 บาท ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี
อัตราเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาท ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิตามกำหนด
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ทักษะและประสบการณ์ให้เป็นไปตามรายละเอียดตำแหน่งงานที่แนบท้ายประกาศนี้
3. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ว่าด้วยบริหารงานบุคคล

4. ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– TOEIC แบบส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน
– TOEIC Paper ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
– TOEIC CBT ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน
– TOEIC IBT ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
– IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน

วิธีการรับสมัคร
1. สมัครผ่านระบบในใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของบริษัท https://www.egati.co.th
2. การส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (ดูรายละเอียดคำแนะนำวิธีการสมัครงานในเว็บของบริษัท)

เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ประกาศรับสมัครงาน และกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครงาน พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีผิดพลาดที่เกิดจากผู้สมัคร บริษัทถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบมาตั้งแต่ต้น ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน  6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบสมัครแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 1 ชุด
4. ประวัติผู้สมัครงาน (Curriculum Vitag:CV)
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของบริษัท  https://www.egati.co.th ในวันที่ 24 สิหาคม 2561

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://www.egati.co.th ภายในวันที่ 1-20 ส.ค.61 สอบถามโทร.0-2436-6941

เอกสารแนบท้ายประกาศ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 60 ปี
3. สามารถทำงานให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้เต็มเวลา
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

5. ไม่เคยจำโทษ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
6. ไม่เป็นข้าราชการ การเมือง ทบวง กรม หรือพนักงานท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
8. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุตจริตต่อหน้าที่

ข้อกำหนดบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
1. มีสัญชาติไทย
2. สามารถทำงานแก่บริษัทเต็มเวลาได้
3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ
8. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุตจริตต่อหน้าที่

รายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัคร
https://recruit-egati.com/egati-recruit
ไฟล์ PDF
https://recruit-egati.com/images/files/hr09_61.pdf

ติดต่อสอบถาม
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 2-3 อาคาร ท.083 53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 02-436-6909 แฟกซ์ 02-436-6957 อีเมล  ข้อมูลทั่วไป : info@egati.co.th
ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ : webmaster@egati.co.th

คลิป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here