‘องค์การสุรา’ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติการ-บริหาร วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.-14 ก.ย.61

0
381

‘องค์การสุรา’ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติการ-บริหาร วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.-14 ก.ย.61

องค์การสุรา รัฐวิสาหกิจในกรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับผู้บริหาร คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เปิดรับสมัคร 27ส.ค.-14ก.ย.61 (สมัครด้วยตนเอง/สมัครทางไปรษณีย์/สมัครทางอีเมล์)

องค์การสุรา กรมสรรพสามิตเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณนวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3
1.2 นักทรัพยากรบุคคล ระดับ 3
1.3 วิศวะกร ระดับ 3

- Advertisement -

1.4 นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3
1.5 นิติกร ระดับ 3
1.6 เจ้าหน้าที่จำหน่าย ระดับ 3

1.7 นักการตลาด ระดับ 4
1.8 เจ้าหน้าที่จำหน่าย ระดับ 5
หมายเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร คุณนวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

2.คุณสมบัติทั่วไปและหลักเกณฑ์การรับสมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 ผู้สมัครที่เป็นชายต้องผลการรับราชการทหารกองประจำการแล้วโดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าผลจากการรับราชการทหารกองประจำการหรือผลจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการอาหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง

2.3 สามารถทำงานให้แก่ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เต็มเวลา
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

2.5 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดด้วยลหุโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี
2.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.7 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ

2.7.1 โรคเรื้อน
2.7.2 วัณโรคในระยะอันตราย
2.7.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
2.7.4 โรคยาเสพติดให้โทษอย่างรุนแรง

2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักงาน หรือต้องคดีอาญา
2.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.10 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเพราะกระทำผิดวินัยยหรือทุจริตต่อหน้าที่

2.12 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณนวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นคนนวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว ก็รณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตงกับประกาศเพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิเทียบเท่าจับคุณนวุฒิตามประกาศ และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฏหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

2.13 สำหรับผู้สมัครที่เป็นพนักงานขององค์การสุราฯ ในวันที่สมัครต้องมีสถานะเป็นพนักงานสุราตามข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยระเบียบพนักงานสุราในสังกัดองค์การสุรา พ.ศ. 2507 ข้อ 3 วรรคหนึ่ง

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครสำหรับผู้ที่เคยผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

3.เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.2 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา และสำหรับใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับสมบูรณ์ ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชา
3.3 สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) โดยต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here