กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการหลายจังหวัด วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สมัครออนไลน์5-27ก.ย.61

0
691

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สมัครออนไลน์5-27ก.ย.61

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่ขนส่งด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานท่าอากาศยานกระบี่ 1 อัตรา และท่าอากาศยานเลย 1 อัตรา

-ได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา หรือ
-ได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดฉบับจริงแนบมาด้วยในรอบสัมภาษณ์)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกระบี่ 1 อัตรา, ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา, ท่าอากาศยานพิษณุโลก 1 อัตรา, ท่าอากาศยานน่านนคร 1 อัตรา, ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 1 อัตรา, ท่าอากาศยานเลย 1 อัตรา, ท่าอากาศยานนครพนม 1 อัตรา, ท่าอากาศยานระนอง 1 อัตรา, ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 1 อัตรา และท่าอากาศยานนครราชสีมา 1 อัตรา

-ได้รับวุฒิ ปวส. ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ
นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล 1 อัตรา, ท่าอากาศยานขอนแก่น 1 อัตรา, ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 1 อัตรา, ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 1 อัตรา, ท่าอากาศยานพิษณุโลก 1 อัตรา, ท่าอากาศยานน่านนคร 1 อัตรา, ท่าอากาศยานลำปาง 1 อัตรา, ท่าอากาศยานแม่สอด 1 อัตรา, ท่าอากาศยานนราธิวาส 1 อัตรา, ท่าอากาศยานระนอง 1 อัตรา, ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 1 อัตรา และท่าอากาศยานนครราชสีมา 1 อัตรา

-รับวุฒิ ปวส. ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกระบี่ 1 อัตรา, ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา, ท่าอากาศยานน่านนคร 1 อัตรา, ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 1 อัตรา และท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา

-ได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา หรือ
-ได้รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายภายในสนามบินไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดฉบับจริงแนบมาด้วยในรอบสัมภาษณ์)
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (อ่านรายละเอียดด้านสุขภาพเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 1 อัตรา และท่าอากาศยานตรัง 1 อัตรา

-ได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา หรือ
-ได้รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในด้านกู้ภัยและดับเพลิงภายในสนามบินไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดฉบับจริงแนบมาด้วยในรอบสัมภาษณ์)
เพศชาย อายุ 18-45 ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. (อ่านรายละเอียดด้านสุขภาพเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)
ผู้ดูแลสนามบิน ปฏิบัติงานที่สนามบินแม่สอด 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆ ปฎิบัติงานที่กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง

ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานนครราชสีมา

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรคพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฎิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)
1.2 ตำแหน่งนายช่างโยธา
1.3 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
1.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
1.6 ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน

2.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

1) วัณโรคในระยะเผยแพร่กระจายเชื้อ
2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ.กำหนด

2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลและทำอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสากิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com ภายในวันที่ 5-27 ก.ย.61

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here