สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 35,000-163,800 สมัครออนไลน์16-31ส.ค.61

0
513

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือน35,000-163,800 สมัครออนไลน์16-31ส.ค.61

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (การสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Piston Engine) 1 อัตรา เงินเดือน 40,000 – 120,000 บาท 
1) ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2

2) มีประสบการณ์ทำงานบำรุงรักษาเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Piston Engine ในฐานะนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 อย่างน้อย 7 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3) มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 60 คะแนนขึ้นไป

- Advertisement -

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษยปัจจัย 1 อัตรา เงินเดือน 40,000 – 163,800 และ 40,000 – 100,000 บาท
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์ โดยได้รับ ใบประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา

2) ผ่านการฝึกอบรมด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน
3) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวม 5 ปีขึ้นไป
หรือ

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา
2) ผ่านการฝึกอบรมด้านมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับมนุษยปัจจัยด้านการบินหรือเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวม 3 ปีขึ้นไป
3) มีหรือเคยมีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 4.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 60 คะแนนขึ้นไป

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษา 1 อัตรา เงินเดือน 35,000 – 68,350 บาท
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2) มีผลสอบ TOEIC 800 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 7 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 100 คะแนนขึ้นไป โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร
3) มีประสบการณ์ในการทำงานประจำที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน แปล เป็นหลัก รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะรับสมัครเพื่อเลือกสีีจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา *ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะของงานที่ผ่านมาและระยะเวลาของประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ บงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่ละตำแหน่ง
ปรากฎตามเอกสารหมายเลข 1

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต เหรอจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ดังนี้
-วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
-โลกท่าวช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

-และติดยาเสพติดให้โทษ
-โรคพิษสุราเรื้อรัง
-โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลและทำอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่จัดทำสัญญาหรือจัดจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (5) ให้นิสิตสมัครเข้ารับการเลือกสรรค์ได้แต่จะมีสิทธิหน้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองแล้ว สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครเข้ารับการเลือกสรรค์และไม่อาจให้เค้าสอบการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ

คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 27 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ หรือสามเณรในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกันหากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันสอบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here