‘กรมปศุสัตว์’ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่ 7-15ส.ค.61

0
240

‘กรมปศุสัตว์’ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่ 7-15ส.ค.61

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท : ป.ตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ปวส. ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://finance.dld.go.th/th ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง อาคารอุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ภายในวันที่ 7-15 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ

- Advertisement -

ด้วยกองคลัง กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไปฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เลื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรค์พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ

ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
-ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป
-ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ
รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

2.คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.ไม่เป็นผู้มีทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสากิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ.มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศนี้

3.การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มพัฒนารับบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคาร อุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7-15 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

2.สำเนาแสดงผลการศึกษา ดังนี้ สำเนาแสดงผลการศึกษา อย่างเช่น ประกาศนียบัตรมิจฉาชีพชั้นสูง และทะเบียนแสดงผลการเรียน สำเนาปริญญาบัตรและทานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้ด้วย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ด้วยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5.หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบตั้งแต่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 100 บาท และผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีเสียค่าสมัครสอบ 50 บาท

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุตการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here