‘กรมการขนส่งทางบก’ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-10ก.ย.61

0
178

‘กรมการขนส่งทางบก’ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-10ก.ย.61 กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล

1.นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา : ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
2.เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อตรา : ปวส.ทุกสาขาวิชา
3.เจ้าหน้าที่ขนส่ง 6 อัตรา : ปวช.ทุกสาขาวิชา

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง ( อาคาร 3 ชั้น 4 ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 271 8529 ภายในวันที่ 27 ส.ค.-10 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ

- Advertisement -

ด้วยกองตรวจการขนส่งทาง กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านตรวจการขนส่งทางบกมุ่งสู่ผลสำฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างบริการรายบุคคล
1.1 ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งพนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 6 อัตรา

2.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเป็นที่รังเกียจของสังคมไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือง ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหกการกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลและทำอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

(8) ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสากิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่มีภาระในการเกณฑ์ทหารในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน (เพศชาย)

หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่สัญญาจ้างหรือวันเสนอราคาจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย

3.ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

4.การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะเข้าสมัครรับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.-15.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง (อาคาร 3 ชั้น 4) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-271-8529

4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ชม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุตการศึกษาตรงกับรายการที่สมัคร พร้อมสำเนาจำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาการอนุมัติจากอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่อยู่ระหว่างรอรับปริญญาบัตร หรือ รอรับประกาศนียบัตรสามารถนำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ (ฉบับจริง) โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายืนแทนได้พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

(3) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกันหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีเป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเมื่อพ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี ) จำนวนอย่างน้อย 1 ฉบับ
(6) สำเนาหลักฐานเอกสารทางทหาร เฉพาะเพศชาย เช่น หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) หรือใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด 43) เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

BANGKOK THAILAND – MAY 7, 2009: Bangkok cityscape and traffic in sunset with illuminated cars and buildings. Bangkok is famous for its heavy traffic in the city centre.

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here