‘กรมวิชาการเกษตร’ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 8-15ส.ค.61

0
278

‘กรมวิชาการเกษตร’ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 8-15ส.ค.61

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร จ.ชุมพร วุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 8-15 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ

ด้วยกรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552

ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มของกลุ้มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554

- Advertisement -

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริการ
-ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง (ตามเอกสารที่แนบ)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 4 ปี ทำสัญญาจ้างปีต่อปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับหรือภายในระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ

2.คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1)มีสัญชาติไทย
(2)มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3)ไม่เป๋นบุคคลล้มละลาย

(4)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรการเมือง

(6)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2538

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
ในการสมัครเลือกสรรครั้งนี้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั้วไปโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและมีคุณวุฒิที่กำหนด ตามเอกสารที่แนบ

3.การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช (ระหว่าง กม.192-193) ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย

(2) สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผ฿้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ในกรณีที่ไม่สามรถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่อนุมัติจากผู้มีอำนาจ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก่อนก็ได้

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรม (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉับับ

(5) สำเนาเอกสารทางทหาร (สด.8 สด.9 หรือ สด43 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ (ข้อ 2-6)ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ

3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ 100 บาท เมื่อสมัครแล้ว ค่าธรรมเนียนสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกระประเมิน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here