“กรมสรรพากร” รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป รับ68อัตรา เงินเดือน 18,000บาท

0
3109

“กรมสรรพากร” รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป รับ68อัตรา เงินเดือน 18,000บาท

 

กรมสรรพากรจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเขียนเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบชุดคำสั่งประยุกต์และการจัดการบริการสาระสนเทศอัตราว่างที่จะจะจ้างครั้งแรกจำนวน 9 อัตรา ค่าตอบแทนวุฒิปริญญาตรีเดือนละ 18,000 บาทหรือตามที่ ก.พ. กำหนดระยะเวลาจ้างนับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

2.พนักงานภาษีสรรพากร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรพิมพ์หนังสือราชการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานงานธุรการและงานสารบัญและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรกจำนวน 59 อัตรา ค่าตอบแทนวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)เงินเดือน 11,280 บาทหรือตามที่ก.พ.กำหนดและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ ระยะเวลาจ้างนับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

- Advertisement -

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1.มีสัญชาติไทย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสากิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณนวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์หรือทางเทคโนโลยีสาระสนเทศตามผลการรับรองของสำนักงานก.พ.

2.ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร
เป็นผู้ได้รับคุณนวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการขายสาขาวิชาการเลขานุการสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจค้าปีกสาขาวิชาธุรกิจบริหารสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศจากสถาบันการศึกษาที่ก็พอรับรอง

การรับสมัครสอบ
กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทั้งสองตำแหน่งทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยผู้สมัครสอบต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์http://www.rd.go.th>HOTMENU>สรรหาบุคลากร>พนักงานราชการหัวข้อ”รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป”
2.กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดและเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้วระบบจะออกใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ

3.พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาดเอสี่เพื่อไปชำระเงินหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปพิมพ์ภายหลังในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้จนกว่าจะปิดรับระบบรับสมัครสอบ

4. ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินข้อสามไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคารและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วยทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าทำเนียมในการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กำหนด

เงื่อนไขในการรับสมัคร
1.กรมสรรพากรจะดำเนินการประเมินครั้งที่หนึ่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสัมผัสก่อนคุณวุฒิปริญญาตรีและตำแหน่งพนักงานภาษีสัมผัสก่อนคุณนวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในวันและเวลาเดียวกันการรับสมัครสอบครั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหนึ่งครั้งและหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น

2.เมื่อผู้สมัครสอบชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมัครสอบไม่ได้
3.ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบกำหนดโดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์

4.ในการสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรองรับความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยทุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สอง พ.ศ. 2551 ดังนั้นหาผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137

5.ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆหรือวุตการศึกษาไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบกรมสัมผัสก่อนจะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าทำเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบประมาณวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่เว็บไซต์สรรพากรผู้มีสิทธิ์สอบกำหนดวันเวลาสถานที่สอบระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เว็บไซต์สำหรับสมัครสอบ https://tax.thaijobjob.com

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here