‘ไปรษณีย์ไทย’ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 17,830 บาท

0
1558

‘ไปรษณีย์ไทย’ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 17,830 บาท (สมัครออนไลน์ท้ายข่าว)

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวัตถุประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวม 21 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร เว้นแต่ผู้สมัครคัดเลือกซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจำบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถทำงานได้เต็มเวลา ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ลิงค์สมัครสอบท้ายข่าว) ค่าสมัครสอบ 300 บาท สามารถชำระได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2561 – 24 ส.ค. 2561 เก็บใบเสร็จชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ทางเว็ปไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาน

ส่วนบริการการตลาดและการขายลูกค้าทั่วไป
นักบริหารงานพาณิชย์ 5 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17830 บาท วุฒิ ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ

ส่วนบริการการตลาดและการขายลูกค้าองค์กร
นักบริหารงานพาณิชย์ 5 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17830 บาท วุฒิ ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ

ส่วนสารสนเทศและบริการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าองค์กร
นักบริหารงานพาณิชย์ 5 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ส่วนสารสนเทศและบริการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าองค์กร
เศรฐกร 4 จำนวน 3 อัตรา เงินเดิน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการจัดแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ส่วนบริหารสัญญาและบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ
นักบริหารงานพาณิชย์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ

ส่วนสื่อสารองค์กร/งานความรับผิดชอบต่อสังคม
นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารศาตร์ วารสารสนเทศ วัตกรรมสื่อสารมวลชน

ส่วนสื่อสารองค์กร/งานบริหารแบรนด์ ไปรษณีย์ไทย
นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์การตลาดกลยุทธ์

ส่วนสื่อสารองค์กร/งานสื่อสารการตลาด
นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์การตลาดกลยุทธ์

ส่วนสื่อสารองค์กร/งานประเมินผล
นักสถิติ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สถิติ สถิติประยุกต์

ส่วนบริหารสื่อ/งานเขียนเพื่อการสื่อสารช่องทางออนไลน์
นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารศาตร์ วารสารสนเทศ วัตกรรมสื่อสารมวลชน

ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย
-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15890 บาท วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
-นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยรสารสนเทศ

ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานปฎิบัติการสนับสนุนผู้ใช้งาน
-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15890 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยรสารสนเทศ

ส่วนพัฒนาระบบบริการไปรษณีย์
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ส่วนสนับสนุนผู้ใช้ระบบ
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ส่วนพัฒนาระบบงานบริการการเงิน
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท วุฒิ ปวส. สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ความชำนาญ และมีฝีมืองานเชื่อมโลหะ

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์การเปิดรับสมัคร
**สมัครออนไลน์ 31 ก.ค. 2561- 22 ส.ค. 2561 สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

Leave your vote

-30 points
Upvote Downvote

Total votes: 54

Upvotes: 12

Upvotes percentage: 22.222222%

Downvotes: 42

Downvotes percentage: 77.777778%

Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here