‘ไปรษณีย์ไทย’ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 17,830 บาท

0
3897

‘ไปรษณีย์ไทย’ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 17,830 บาท (สมัครออนไลน์ท้ายข่าว)

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวัตถุประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวม 21 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร เว้นแต่ผู้สมัครคัดเลือกซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจำบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถทำงานได้เต็มเวลา ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

- Advertisement -

สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ลิงค์สมัครสอบท้ายข่าว) ค่าสมัครสอบ 300 บาท สามารถชำระได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2561 – 24 ส.ค. 2561 เก็บใบเสร็จชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ทางเว็ปไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาน

ส่วนบริการการตลาดและการขายลูกค้าทั่วไป
นักบริหารงานพาณิชย์ 5 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17830 บาท วุฒิ ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ

ส่วนบริการการตลาดและการขายลูกค้าองค์กร
นักบริหารงานพาณิชย์ 5 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17830 บาท วุฒิ ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ

ส่วนสารสนเทศและบริการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าองค์กร
นักบริหารงานพาณิชย์ 5 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ส่วนสารสนเทศและบริการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าองค์กร
เศรฐกร 4 จำนวน 3 อัตรา เงินเดิน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการจัดแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ส่วนบริหารสัญญาและบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ
นักบริหารงานพาณิชย์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ

ส่วนสื่อสารองค์กร/งานความรับผิดชอบต่อสังคม
นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารศาตร์ วารสารสนเทศ วัตกรรมสื่อสารมวลชน

ส่วนสื่อสารองค์กร/งานบริหารแบรนด์ ไปรษณีย์ไทย
นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์การตลาดกลยุทธ์

ส่วนสื่อสารองค์กร/งานสื่อสารการตลาด
นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์การตลาดกลยุทธ์

ส่วนสื่อสารองค์กร/งานประเมินผล
นักสถิติ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา สถิติ สถิติประยุกต์

ส่วนบริหารสื่อ/งานเขียนเพื่อการสื่อสารช่องทางออนไลน์
นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารศาตร์ วารสารสนเทศ วัตกรรมสื่อสารมวลชน

ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย
-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15890 บาท วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
-นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยรสารสนเทศ

ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานปฎิบัติการสนับสนุนผู้ใช้งาน
-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15890 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยรสารสนเทศ

ส่วนพัฒนาระบบบริการไปรษณีย์
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ส่วนสนับสนุนผู้ใช้ระบบ
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ส่วนพัฒนาระบบงานบริการการเงิน
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท วุฒิ ปวส. สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ความชำนาญ และมีฝีมืองานเชื่อมโลหะ

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์การเปิดรับสมัคร
**สมัครออนไลน์ 31 ก.ค. 2561- 22 ส.ค. 2561 สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here