เปิดรับสมัครออนไลน์ ‘การเคหะแห่งชาติ’ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หลายอัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 15,890 บาท

0
827

เปิดรับสมัครออนไลน์ ‘การเคหะแห่งชาติ’ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หลายอัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 15,890 บาท (กรอกใบสมัครอได้ที่ลิงค์ท้ายข่าว)

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครบัดนี้-6 ส.ค.61 (สมัครด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์, ทางออนไลน์)

การเคหะแห่งชาติขอยืนยันว่า การสมัครงานกับการเคหะแห่งชาตินอกจากค่าสมัครแล้ว ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม ทั้งสิ้นหากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์หรือ แอบอ้าง ว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้โปรดแจ้งตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฏหมายได้ทันที

- Advertisement -

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.วิศวกร (โยธา) จำนวน 16 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโยธา สำรวจรายละเอียดพื้นที่ทำโครงการเบื้องต้น เพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตที่อยู่อาศัยหรือประกอบการจัดทำโครงการ
2.วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดโครงการ ออกแบบและประมาณราคาเบื้องต้น และเขียนรายละเอียดโครงการด้านวิศวกรรมเครื่องกล

3.วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดจ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
4.นิติกร จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์บัณฑิต งานให้ความเห็นทางกฎหมาย งานร่างสัญญา งานจัดทำปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย รายงานกฎหมายต่องานของการเคหะแห่งชาติ

5.พยาบาล จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี พยาบาลชั้นหนึ่ง ให้การพยาบาลและรักษาโรคเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพผู้ใช้บริการ
6.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เขียนชุดคำสั่งภาษา Java/.Net/SQL/Visual Basic/C#/Java Script แก้ไขปรับปรุงคำสั่งระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

7.พนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สถาปัตยกรรม วิศกรรม การบริหารงานก่อสร้าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของการเคหะแห่งชาติ และตรวจสอบงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
8.เศรษฐกร จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบ และหลักเกณฑ์การลงทุนในการจัดทำโครงการให้กับคณะกรรมการพิจารณาโครงการ รวมทั้งเสนอนโยบายหลักเกณฑ์การลงทุนขององค์กร

9.พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดทำงบประมาณ บริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ และ วิเคราะห์เปรียบเทียบแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ วิเคราะห์และจัดทำรายงานทางการเงิน
10.บุคลากร จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วางระบบการจัดทำมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

11.พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ สื่อดิจิทัล หรือ มัลติมีเดีย ถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอ เขียนบทวีดิทัศน์ ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบกราฟฟิก โปรแกรมตัดต่อ และตกแต่งภาพ หรือ สื่อใหม่
12.พนักงานจัดการทรัพย์สิน จำนวน 22 อัตรา ป.ตรี สังคมศาสตร์ ดูแล พัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัย และจัดระเบียบชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบ

13.ช่างเทคนิค (วิชาช่างก่อสร้าง หรือวิชาช่างโยธา) จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ วิชาช่างโยธา งานซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานตรวจสอบ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน
14.ช่างเทคนิค (วิชาช่างสำรวจ) จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างสำรวจ เขียนแผนผังที่ดินที่เอกชนเสนอขาย ทำการรังวัดที่ดินตรวจสอบชี้แนวเขตที่ดิน ทำทะเบียนโฉนดที่ดินและแผนที่ที่ดินของการเคหะแห่งชาติ

หลักการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
การเคหะแห่งชาติจะดำเนินการโดยยึดหลักดังนี้
1. ความเป็นธรรมและเสมอภาคให้โอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติโดยเท่าเทียมกัน
2. ความได้มาตรฐานทางวิชาการและวิธีการ เพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

3. ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด แก่ทุกฝ่าย
4. บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และ หน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล

ขั้นตอนการสมัครงาน
ผู้มีความสนใจสมัครงานกับ การเคหะแห่งชาติ สามารถสมัครงานผ่านบริการทาง อินเทอร์เน็ตดังนี้
1. สมัครใช้บริการครั้งแรก (ให้คลิ๊ก ลงทะเบียนที่นี่ ด้านซ้ายมือ)
2. ผู้ที่เคยสมัครงานกับการเคหะแห่งชาติมาแล้ว ให้ Login เข้าสู่ระบบ

3. เลือกรายการ 1 กรอกประวัติ และบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม ที่การเคหะแห่งชาติกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง 2 เลือกตำแหน่งที่ต้องการการสมัคร 3 พิมพ์ใบชำระเงิน
4. ดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 250 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานทีสอบ และประกาศผลสอบได้ที่ ประกาศผลต่างๆ
6. ให้นำบัตรประชาชนมาแสดงในวันที่สอบข้อเขียน
7. กรณีเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนให้ท่าน print ใบสมัครมาแสดงในวันเข้าสอบสัมภาษณ์ด้วย

การเคหะแห่งชาติ ปิดทำการ 27-30 ก.ค. 2561
ท่านสามารถสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.
หมายเหตุ วันที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 15.00 น. จะปิดระบบ ท่านสามารถสมัครสอบ
ได้ในวันที่ 1 ส.ค. 2561 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามในวันและเวลาทำการ

ติดต่อการเคหะแห่งชาติได้ที่
การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 02-351-7840,02-351-7379,02-351-6014

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์การเปิดรับสมัครงาน
**กรอกใบสมัครออนไลน์คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here